Skip to main content
Category

Ekonomi

Nyheter inom område ekonomi

Kombinationen Outsourcing och Visma.net – Framtiden?

Vi ser en stor efterfrågan på marknaden inom såväl systemkunskap som redovisning, samtidigt som fler och fler företag tar steget bort från en egen ekonomifunktion och istället väljer att outsourca den delen av verksamheten. 

När är det läge att outsourca ekonomihanteringen?

I er organisation har du kanske en grupp ekonomer som är kunniga inom sitt område vad gäller bokföring, och en avdelning med systemvetare med expertis och erfarenhet inom en rad olika system. Genom att outsourca till en helhetspartner frigör du resurser, samtidigt som du får in kompetens. Vi på UCS One Economy fokuserar på just denna kombination, för att kunna erbjuda den bästa lösningen för våra kunder.

Vilket ekonomisystem bör jag använda?

Valet av ekonomisystem kan vara svårt och beror helt på vilken verksamhet du bedriver och de behov som finns. Här kan du läsa mer om våra tips kring att välja system. Ett system som senaste åren gjort sig ett namn på marknaden för medelstora och stora bolag och blir allt mer aktuellt är Visma.Net.

Vad är Visma.net?

Visma.net är ett molnbaserat affärssystem som effektiviserar och integrerar administrativa processer. Det är ett system som går att anpassa efter varje enskilt företag för att kunna tidsoptimera den dagliga hanteringen av bokföringen. Visma.net har ett öppet API, vilket innebär att auktoriserade system kan kopplas på och skicka data mellan systemen – att systemen alltså kan “prata” med varandra. Det gör att du slipper föra över data via filer eller annan manuell hantering.

Läs mer om Visma.net i vårt blogginlägg “Visma.net och One Stop Reporting – det bästa av två världar”

UCS One Economy hjälper dig med outsourcing & Visma.net

Hos UCS One Economy har vi flertalet ekonomikonsulter som är väl insatta i Visma.net som system och ständigt håller sig a jour med nyheter och förändringar. Tillsammans med oss får du både system- och ekonomikompetens och kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi ser till att allt sköts enligt befintliga lagar och regler.

Läs mer om våra tjänster


Välkommen att kontakta oss! 

Jenny Lindegren
Affärsområdesansvarig Större bolag/ Ekonomikonsult
Telefon: 076-818 78 35
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

 

Ny momslag träder i kraft 1 juli 2023

Redovisning

Vad innebär den nya momslagen?

Den 1 juli 2023 träder en ny momslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att strukturera och anpassa lagstiftningen efter momsdirektivet, med målet att göra den lättare att förstå och tillämpa. Den nuvarande lagen från 1994 anses vara svårförståelig och har svårigheter i vissa delar. Den nya lagen kommer att använda ett modernare språk och följa momsdirektivets indelning.

Den nya momslagen kommer att vara uppdelad i 24 kapitel, och det kommer att göras ändringar i andra lagar för att samla alla momsrelaterade frågor i en enda lag. Omfånget av momslagen kommer att öka avsevärt, mer än dubbelt så stort jämfört med den tidigare lagstiftningen. Särskilt kommer antalet paragrafer som behandlar undantag från momsplikt att öka från dagens 370 till cirka 760 i den nya lagen.

Trots den nya momslagen kommer det att bli ytterligare ändringar i framtiden, till exempel vad gäller frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. Detta kommer att inkludera uthyrning till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Vilka ändringar har skett?

 • Omsättning av vissa interna tjänster undantas från skatteplikt. Detta inom vissa grupper av juridiska och fysiska personer. 
 • Värdet för beräkning av årsomsättning för personer med liten omsättning ändras. Dock endast för dem som tillämpar vinstmarginalbeskattning. I tidigare lag har det varit vinstmarginalen exkl. moms som ska beaktas vid 80 000 kr regeln. Nu kommer det i stället att vara värdet av de sålda varorna exklusive moms. 
 • Blandad verksamhet, dvs när det finns både momspliktig och momsfri verksamhet, ska även verksamhet som inte medför någon omsättning få räknas med (s.k. icke ekonomisk verksamhet – gratis tjänster). Övrig fördelning vid blandad verksamhet ändras alltså inte utan är fortfarande efter skälig grund. 
 • Varor mot postförskott eller efterkrav. Enligt nya regler inträder skatteplikten vid utlämnandet av varan (enligt tidigare vid avsändandet). 

Detta har inte ändrats

 • Jämkning vid överlåtelse av fastighet ändras inte just nu men det kommer en ändring per 1 januari 2024. 
 • Frivillig skattskyldighet ändras inte men begreppet ändrar namn till frivillig beskattning. 
 • Sjukvård ändras inte så när det räknas som inhyrd personal så blir det inget undantag från momsplikt. 
 • Fortfarande undantag för bank – och finansieringstjänster. 
 • De reducerade skattesatserna med 12% respektive 6%. 

 

Har du frågor gällande denna lagändring eller söker rådgivning när det kommer till moms?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Rapportering av betalningstider

Rapportering av betalningstider

Under 2022 beslutade riksdagen om en ny lag (2022:70) gällande rapportering av betalningstider. Lagen innehåller bestämmelser om att vissa företag har skyldighet att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster. 

De verksamheter som berörs av detta är svenska företag med över 250 anställda. Dessa bolag måste rapportera information om köp av varor och tjänster som gjorts från svenska företag som har färre än 250 anställda.

Vad innebär rapportering av betaltider? 

Företag som berörs av lagkravet ska rapportera den avtalade betalningstiden. Det vill säga den faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalas efter den avtalade betalningstiden. Du behöver redovisa uppgifterna separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda samt 50-249 anställda. Informationen du rapporterar kommer sedan att bli offentlig. 

När måste rapporteringen av betaltider vara gjord?

Lagen trädde i kraft 1 mars 2022. Senast den 30 september 2023 måste företag ha rapporterat in sina betaltider till Bolagsverket för det första året. Perioden du rapporterar för är 1 juli – 30 juni. Rapportering ska sedan ske 1 gång per år och görs via en e-tjänst hos Bolagsverket. 

Önskar du och ditt företag rådgivning eller stöttning kring rapportering av betalningstider?

Välkommen att kontakta oss!

Lina Åhman
Ekonomikonsult
073-525 73 97
lina.ahman@ucsone.se

Så ansöker företag om elstöd från 30 maj 2023

Så ansöker du om elstödet för företag

Ansök om elstöd via Skatteverket

Från och med den 30 maj till den 25 september 2023 erbjuder Skatteverket möjligheten för företag att ansöka om elstöd. Efter att en ansökan har lämnats in och bedömts som komplett, kan företagen förvänta sig att få elstödet utbetalt inom bara några dagar till sitt skattekonto. För att underlätta ansökningsprocessen kan företag även välja att ansöka genom ombud. För detta krävs en särskild ombudsbehörighet som kan ansökas via Skatteverkets e-tjänst

Skatteverket betonar själva att de är väl förbereda inför ansökningsperiodens start den 30 maj och strävar efter att kunna hantera ansökningar snabbt och effektivt. De har satt upp ambitiösa mål att automatisera så mycket som möjligt, vilket kommer att påskynda processen. Vissa ansökningar kan dock kräva manuell hantering, vilket kan ta lite längre tid, men Skatteverket arbetar för att minimera sådana fall.

Hur stort blir elstödet?

Elstödet för företag varierar beroende på deras uttagspunkt inom elområde 4 eller elområde 3. Företag med uttagspunkt i elområde 4 kan förvänta sig att få 79 öre per förbrukad kilowattimme, medan företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Storleken på elstödet beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag kan som mest erhålla upp till 20 miljoner kronor i stöd. Om företaget är en del av en intressegemenskap, till exempel en koncern, kan hela intressegemenskapen tillsammans få högst 20 miljoner kronor. Inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna gäller specifika takbelopp. Dessutom påverkas det maximala stödet av om företaget eller något företag inom intressegemenskapen har mottagit vissa andra statliga stöd.

Vilka kan söka elstöd?

Här följer några av de kraven som finns för att få söka elstödet (mer detaljerad information finns i förordningen från riksdagen):

 • Elstödet är tillgängligt för företag med uttagspunkt i elområde 3 eller elområde 4.
 • Elkonsumtionen i uttagspunkten ägde rum någon gång mellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022.
 • Det finns ett giltigt elnätsavtal tecknat innan den 17 november.
 • Det finns inga skatteskulder och att alla deklarationer är inlämnade i tid. 
 • företaget måste vara godkänd för och/eller uppfylla kraven för F-skatt, alternativt vara undantaget för kravet på F-skatt.

Så får du elstödet utbetalt

För att underlätta betalningen av elstödet till företag, använder Skatteverket företagets skattekonto som utbetalningsmetod. Vi strävar efter att hantera ansökningar så snabbt som möjligt och genomföra betalningar utan dröjsmål.

Innan du ansöker om elstöd, vänligen vidta följande åtgärder:

 • Säkerställ att ditt företag har ett registrerat mottagarkonto hos Skatteverket. Du kan enkelt registrera ett konto genom att använda e-tjänsten Skattekonto.
 • Om du önskar behålla elstödet på ditt skattekonto, kan du begära en utbetalningsspärr via e-tjänsten Skattekonto. Detta gör att beloppet förblir på ditt skattekonto istället för att betalas ut.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa en smidig hantering av din ansökan och eventuella betalningar relaterade till elstödet.

Har du fler frågor angående ansökan om elstöd? Kontakta oss så hjälper vi dig direkt! 

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre Bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Föreslagna ändringar i K2 och K3-regelverket

K2 och K3 regeländringar

Remiss från bolagsnämnden 2023 angående K2 och K3 

Remiss från Bokföringsnämnden (BFN) avseende förslag på ändringar av vägledningar för årsredovisningar i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) samt om regler för bolag som tillämpar K3-regelverket (BFNAR 2012:1). 

Förslag på ändringar i K2-regelverket

En av de största förändringarna som föreslås är vilka företag som får redovisa enligt K2. Vissa typer av tillgångar som ett företag har kommer att medföra att man inte får tillämpa K2, exempelvis om man har en byggnad där det finns betydande värden i olika komponenter och som dessutom är de huvudsakliga tillgångarna i bolaget. Ett annat exempel är bolag som i sin redovisning har väsentliga värden för uppskjutna skatter. Det föreslås även att företag som har väsentliga transaktioner som inte direkt eller indirekt regleras i K2 regelverket inte ska få använda K2. 

Dock kommer det att finnas en nedre gräns där företag alltid får använda K2-regelverket oavsett tillgångar eller transaktioner. Denna gräns föreslås vara 3 MSEK i omsättning, 1,5 MSEK i balansomslutning samt 3 anställda. Om företaget understiger två av dessa kriterier under de senaste två räkenskapsåren får K2-regelverket alltid tillämpas. 

Vidare föreslås det att bostadsrättsföreningar inte längre ska få tillämpa K2. Detta förslag grundar sig på att den främsta tillgången är byggnaden och att det därför är särskilt viktigt att få en rättvisande bild av denna. För att uppnå det behöver man använda K3-regelverkets regler för avskrivningar och det kan därför bli att man måste redovisa enligt K3. 

Förslag på ändringar i K3-regelverket

Det föreslås inte så mycket ändringar i detta regelverk. Det är bara egentligen en förändring som innebär att företag som inte är moderföretag och som är noterade utomlands inom EU inte ska följa K3 utan istället RFR 2. 

Övriga delar i förslaget är egentligen enbart förtydligande av hur vissa regler ska tillämpas. 

 

Ännu är inget beslutat. Remisstiden går ut den 2 oktober 2023. De ändringar som blir ska då tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Snabbavveckling av aktiebolag

Snabbavveckling aktiebolag

Har du lagt ner din verksamhet? 

Om man har lagt ner sin verksamhet och vill avsluta sitt AB ska man likvidera det. Detta är en process som tar över 6 månader eftersom det först ska tas beslut om likvidation och utses en likvidator. Det ska sedan utfärdas en kallelse på okända borgenärer under 6 månader. Därefter tillkommer administrativt arbete som t.ex. slutredovisning och likvidators redogörelse, protokoll m.m. 

Det finns dock en snabbare lösning om man inte vill vänta så länge på att bli av med sitt bolag. Detta kallas snabbavveckling och innebär att man istället säljer sitt bolag till någon som har som verksamhet att mot arvode åta sig att genomföra likvidationen. 

Man skickar de senaste uppgifterna gällande bolagets redovisning (en balans- och resultatrapport) till den som ska köpa bolaget och får sedan en offert från dem vad de är villiga att betala (i offerten brukar även deras arvode ingå). Var noga med att det är en seriös aktör och att det i köpeavtalet står att man förbinder sig att likvidera bolaget och inte sälja det vidare. 

Innan man gör detta ska man dock se till att rensa balansräkningen och avsluta vissa poster. Köparen vill t.ex. inte lägga ner tid på att kräva in fordringar eller avyttra tillgångar.  

En rensad balansrapport innebär att det enda som får finnas kvar är: 

 • Pengar på banken
 • Eventuella skatteskulder/skattefordringar
 • Eventuellt kvarvarande arvode till redovisningskonsult/revisor 

Övriga poster

Om det finns kvar andra poster så behöver de tas bort. Hur det görs beror på vad det handlar om. Här kommer exempel på några poster som ibland finns kvar och vad man då gör med dem.

 • Materiella anläggningstillgångar: Dessa behöver säljas innan man kan ta över bolaget. Om det är så att tillgångarna saknar värde så kan de skrivas ner. 
 • Kundfordringar: Alla kundfordringar måste vara betalda innan man kan påbörja avvecklingen. Om det finns gamla osäkra kundfordringar som ni inte bedömer kommer bli betalda så måste de skrivas ner. 
 • Leverantörsskulder: Alla leverantörsskulder måste betalas innan man tar över aktiebolaget. 
 • Skuld till närstående: Det är inte ovanligt att det finns en skuld till någon av aktieägarna i bolaget. Dessa skulder ska betalas av innan man avvecklar bolaget. Finns det inte pengar att betala skulden så kan den göras om till ovillkorat aktieägartillskott. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Stigande räntor och hög inflation – Hur påverkar detta dig?

Stigande räntor och hög inflation

Vi bjuder in till webinar! 

Att inflationen fortsatt är hög och att ränteprognoserna tyder på ytterligare höjningar är inga nyheter. Men hur påverkar det ekonomiska läget din och ditt företags ekonomi?

I april håller vi lunchwebbinarier där vi pratar om hur det kommande räntebeskedet påverkar samhället och vad du och ditt företag bör tänka. Håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier för att boka din plats!

Hur tror du att förutsättningarna för ditt företag kommer att se ut framöver? Blir de bättre eller sämre? Oavsett situation är det bra att presentera företaget på bästa möjliga sätt, genom att exempelvis redovisa information som gör att läsaren av årsredovisningen kan få en bättre bild av företaget. I många fall kan det även vara en fördel att upprätta koncernredovisning om det finns flera bolag.

Saknar du dokument eller behöver mer kapital från banken eller finansiärer? Vi hjälper dig – oavsett om det “bara” handlar om rätt rapporter eller en så kallad Due Diligence.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! 

 

Rickard Nibell

Customer Success Manager / Ekonomikonsult

073-312 35 58, rickard.nibell@ucsone.se

3:12 reglerna – Vad är det?

3:12 reglerna

Avseende 3:12-reglerna  

En kort påminnelse och uppdatering av de s.k. 3:12-reglerna. Dessa regler reglerar hur aktieutdelning beskattas gällande kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag. Vi har tidigare mer ingående informerat om vad man bör tänka på i samband med dessa regler

Utdelning på dessa aktier beskattas med 20% om den ryms inom det s.k. gränsbeloppet. Gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt med förenklingsregeln och huvudregeln. Idag berörs ungefär 300 000 företag av dessa regler.      

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att man i stället för schablonbeloppen använder sig av bolagets totala kontanta löner dvs inga förmåner ska räknas med. Man ska också räkna bort ev. stöd man fått för löner. 

Det är lönerna för föregående beskattningsår som man använder sig av och dessa regler är relaterade till Inkomstbasbeloppet (IBB) för de olika åren. 

Om ägaren, eller närstående till ägare som arbetar i bolaget, tagit ut tillräckligt med lön (minst 6 IBB + 5 % av de totala lönerna, dock behöver man max ta ut 9,6 IBB) så får man använda 50% av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. 

Om vi tittar på lön till ägare (eller närstående) för att få använda huvudregeln under förra året, för innevarande år och nästkommande år gäller följande: 

Utdelning 2022 (deklareras 2023):
Lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5% av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 654 720 kr. 

Utdelning 2023 (deklareras 2024):
Lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 681 600 kr.

Utdelning 2024 (deklareras 2025):
Lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 713 280 kr. 

Tak för hur mycket gränsbelopp man kan få via huvudregeln är 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget. 

Enligt huvudregeln får man även räkna upp det omkostnadsbelopp man har för aktierna (vad man anskaffat dem för). För 2023 får man t.ex. räkna upp detta belopp med 10,94%. Denna regel är även bra att komma ihåg om man inte kan räkna på huvudregeln och inte heller får använda förenklingsregeln.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln innebär att man får ett fastställt schablonbelopp. Denna regel används om man inte kan använda huvudregeln eller om huvudregeln skulle ge ett lägre gränsbelopp. 

Schablon beloppen de senaste åren och för i år är följande: 

För 2021: 183 700 kr
För 2022: 187 550 kr
För 2023: 195 250 kr 

Observera att man bara får använda huvudregeln för ett bolag per år om man skulle äga flera. 

Gränsbelopp som man inte utnyttjar 

Den del av gränsbeloppet som man inte utnyttjar under ett år rullas vidare till nästa år och läggs ihop med den beräkning man gör för det nya året. Man får även en uppräkning med 4,94%  på nya året för det gamla gränsbeloppet som förs över. 

Utredning av 3:12-reglerna pågår 

Reglerna är komplexa och behov av förenkling finns. Den tidigare regeringen tillsatte under våren 2022 en utredning för att se över regelverket och att förenkla dem. Utredningen skulle från början ha presenterat ett förslag om ändringar i regelverket senast den 30 november i år. På grund av ett tilläggsdirektiv från den nya regeringen har utredningen fått en förlängd tid till den 29 mars 2024. Tilläggsdirektivet är att förändringarna ska främja entreprenörskap som skapar arbetstillfällen, särskilt för små och medelstora företag. 

 

Har du fler frågor och funderingar kring detta?

Vänligen läs mer om våra tjänster och kontakta oss så svarar vi så fort vi kan!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Varmt välkommen Elise Somic, ny ekonomikonsult hos oss!

Elise Somic - Citat

Vem är Elise och hur ser hennes roll ut hos oss idag?

Elise har i 10 år drivit sin egna nagelsalong där hon senast hade sitt fäste i Motala. Hon beskriver det själv som en spännande resa med mycket utmaningar. När hon 2019 blev gravid kände Elise att hon ville testa på något nytt och få en större trygghet i vardagen. Därav började hon studera till redovisningsekonom på affärshögskolan i Linköping 2021 efter sin föräldraledighet. Anledningen till att valet föll på just den utbildningen var hennes intresse för bokföring som växt fram under hennes tid som egenföretagare.

Med utbildning, stort intresse och erfarenhet är vi övertygade om att Elise kan hjälpa vårt ekonomi-team att ta nästa steg i den fortsatta resan mot den självklara partnern inom ekonomi. Såhär beskriver hon sin inledande tid hos oss:

”Min första känsla när jag kom till One var att det är en så härlig atmosfär bland alla. Man kände sig väldigt välkommen och man märker att dem är väldigt måna om sina medarbetare. Jag ser stora möjligheter att få utvecklas här på One som konsult och få erbjuda kunderna den bästa servicen.  Jag är så glad att jag fick chansen att få komma hit och se vilka nya spännande utmaningar som väntar mig.”

Elise arbetar idag som konsult i vårt Bokio-team för mindre bolag där hon ansvarar för sina egna kunder med löpande arbete och rådgivning. Hon känner själv att det är givande när det finns möjlighet att skapa en egen relation till sina kunder och på så sätt kunna erbjuda den bästa möjliga servicen. Detta är något hon har tagit med sig från sin tidigare tid som egenföretagare där det ställdes höga krav på kundbemötande.

Vi ser fram emot din fortsatta resa tillsammans med oss på One Economy, välkommen! 

Elise Somic - Ekonomikonsult
Elise Somic
Ekonomikonsult
elise.somic@ucsone.se

Vi välkomnar vår nya ekonomikonsult Jenny Lyckebo till oss!

Jenny Lyckebo - ekonomikonsult

Vem är Jenny och hur ser hennes roll ut idag?

Jenny kommer senast från en anställning på Lantmännen där hon arbetade som redovisningsekonom. Innan dess arbetade hon som ekonomiassistent Saltängens Mekaniska Verkstad AB i 5,5 år vilket hon själv menar har lagt grunden för hennes kunskaper efter studierna Ekonomiprogrammet på Mälardalens Universitet. 

Med sin gedigna erfarenhet kommer Jenny att vara en enorm tillgång för oss och våra kunder. Hon beskriver sin inledande tid hos oss på följande sätt:

”Det känns som en flexibel arbetsgivare där ja som anställd blir hörd och att mina synpunkter har betydelse. Det känns som att det är viktigt att jag som anställd får en bra balans mellan arbete och fritid och kollegorna är väldigt välkomnande.”

Som person är Jenny en glad och positiv tjej som gillar ett högt tempo. På fritiden är hon helst i rörelse till stora delar, därav ett intresse för löpning/promenader och hästar. Jenny beskriver sig själv också som noggrann och strukturerad vilket vi tror passar väldigt bra ihop med hennes arbetsuppgifter.

Jenny arbetar för tillfället ute hos kund i Linköping på ett heltidsuppdrag som sträcker sig över ett år. Där assisterar hon företaget med frågor som rör ekonomi men främst kundreskontror.

Vi ser med spänning fram emot vår utvecklingsresa tillsammans för att bli den självklara partnern inom ekonomi. 

Jenny Lyckebo
Jenny Lyckebo
Ekonomikonsult
jenny.lyckebo@ucsone.se, 073-534 35 32