Corona Företagsvaccin

Info till dig som bedriver verksamhet

Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra kunder i rådande oroligheter och omständigheter kring Coronaviruset (Covid-19). Du som kund kan förlita dig på oss som ekonomileverantör.
Våra konsulter finns tillgängliga för dig precis som tidigare. Genom våra digitala arbetssätt och många erfarna konsulter är vi en trygg och pålitlig partner även i tider som dessa. Vi har stora möjligheter att stödja varandra vid sjukfrånvaro. Ni som kund kan därför komma att bli kontaktade av andra personer än normalt.

Nedan har vi samlat information som du som bedriver verksamhet bör känna till – relaterat till regeringens föreslagna krispaket.

Önskar du stöd eller bara någon att bolla med hur du tar hand om din verksamhet på bästa sätt i denna tid?
Hör då av dig till oss, antingen via formuläret nedan eller direktkontakt med din kontaktperson hos oss. Kontaktuppgifter till alla våra konsulter finner du här.

Jag vill få hjälp

Kontaktformulär

Jag vill bli kontaktad för en fråga gällande Coronaviruset (Covid-19)

Du kommer att bli kontaktad av en av våra erfarna konsulter.
Vi lovar kontakt inom 2 timmar (gäller helgfria vardagar kl 08-17).


A

Anstånd med deklarationer

Deklarationer med byråanstånd kan lämnas senast 15 juni på både papper och digitalt.
Skatteverket har även fattat ett policybeslut att de deklarationer som omfattas av byråanstånd inte ska påföras förseningsavgift om de lämnas senast 26 juli 2020.
Momsdeklarationen för helår följer så att ingen förseningsavgift för den heller om den lämnas senast 26 juli 2020.

Läs mer här

Anstånd med skatter och avgifter

Om företaget får betalningssvårigheter finns möjlighet att ansöka om anstånd för skatt, arbetsgivaravgift och mervärdesskatt. Detta kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Regeringen har föreslagit: Ränta tas ut med 1,25% under de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift om 0,2 % per påbörjad månad. Detta motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år.

Beslutet som regeringen tagit sedan tidigare motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 % per år.

Läs mer här

För bokföring

B

Bolagsstämma och föreningsstämma

Det har antagits speciella regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor. Det kan dels ske genom insamling av fullmakter inför bolagsstämman och genom poströstning trots att det ej finns inskrivet i bolagsordningen eller har angetts i kallelsen.

Läs mer här

Det föreslås även att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro och dess regler föreslås träda i kraft 1 juni. Läs mer >

C

D

E

F

Företrädaransvar

Av ett ställningstagande 2020-03-26 framgår att Skatteverket inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, s.k. tillfälligt anstånd.

Läs mer här 

Förseningsavgift Bolagsverket

Årsredovisningen (och revisionsberättelsen) måste enligt lag ges in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats på grund av Corona.

Lagstiftningen kring förseningsavgifter har inte heller ändrats med anledning av Corona utan kommer att belasta företag som lämnar in årsredovisningen för sent.

Läs mer här

G

H

Hyressänkningar

Ett stöd har införts för att underlätta för företag med stora svårigheter på grund av Corona att få reducerade hyror. Det gäller till exempel för företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang. Staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet kan sökas i efterhand från och med den 1 juli och gäller för perioden 1 april – 30 juni.

Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Boverket ansvarar för ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt att betala ut beviljat stöd.

Läs mer här

I

J

K

Karensavdrag slopat

För att minska smittspridningen i samhället har regeringen beslutat att slopa karensavdraget mellan 11 mars till och med 31 maj. Det slopade karensavdraget föreslås förlängas till den 30 september och det förslås även att ersättningen till den anställde höjs från 700 kr till 804 kr från den 31 maj.

De första 14 sjukdagarna hanteras som vanligt i företagens system och därefter får den anställde ansöka om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan.

Läs mer

 

Hur ansöker jag om ersättning för karensdagen?

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt och den anställde kommer retroaktivt ansöka om ersättning från Försäkringskassan via deras etjänster. Egenföretagare kommer även de kompenseras för en karensdag.

Kundförluster

Skatteverket har beslutat att tillfälligt lätta på reglerna kring kundförluster under Corona-krisen vilket gör det lättare att begära tillbaka momsen.

Läs mer

Korttidsarbete

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidspermittering om kraven för stödet är uppfyllda.

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Företagen ska ha svårigheter som anses vara orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. De företag som ansöker får inte ha andra ekonomiska svårigheter, såsom att genomgå företagsrekonstruktion eller vara på obestånd. Att ansöka om korttidspermittering kan dock inte vara det första man gör, utan andra tillgängliga åtgärder ska ha använts. Det kan till exempel vara uppsägning av de anställda som inte är verksamhetskritiska eller som har korttidsanställningar. Stödet är tillgängligt för alla arbetsgivare inom den privata sektorn förutsatt att det antingen finns stöd för korttidsarbete i kollektivavtalen, eller om kollektivavtal saknas ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna om att detta ska införas.

Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader. Utökat stöd innebär att staten under denna period kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden, med ett lönetak på 44 000 kronor, för att personal går ned i arbetstid.

En anställd måste varit avlönad under tre månader innan stödet söks. Tillväxtverket har gjort en tolkning att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

Den 14/4 presenterade regeringen ett förslag på att utöka korttidsarbetet så att den anställda kan permitteras på upptill 80%, motsvarande en lönesänkning på 12%. Detta ska gälla från den 1 maj till och med juli, så under tre månader.

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni sker den nu mellan 16-30 juni.

På Srf:s hemsida finns handboken ”Korttidsarbete – Branschkod för praktisk lönehantering” att ladda ner, vilken tar upp detta ämne.

Läs mer hos Tillväxtverket

Praktisk information om Korttidsarbete

Vem kan söka ersättning för korttidsarbete?

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19.

Våra seniora ekonomikonsulter Rose-Marie och Eric berättar mer:

Omfattas ägare och familjemedlemmar i stödet?

 Ja, men inte om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma.

Vad finns det för krav kopplat till korttidsarbete?

  • Om du har kollektiva avtal så måste du först se att där finns stöd för korttidsarbete.
  • Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
  • Du måste först ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. T.ex uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.

Hur tar jag fram ett avtal?

Om du har kollektivavtal ska du förhandla med facket.

Om du inte har kollektivavtal ska du skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt.

Förslag till avtal finner du  här.

Vad innebär det i pengar för arbetstagaren och arbetsgivaren?

Du kan permittera i nivåerna 20%, 40% och 60%.

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare under maj, juni och juli ska ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 % av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Du som ska söka stöd före lagändringen träder i kraft söker fortsatt stödet på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen. Vi kommer att meddela i god tid hur detta ska gå till. Läs pressmeddelande om ny stödnivå.

 

Om man permitterar 60% innebär det att arbetstagaren jobbar 40% av sin arbetstid men sänker bara lönen med 7,5%. Arbetsgivaren minskar sin lönekostnad för den anställda med 53%.

 

Hur ansöker jag?

Så ansöker du:
Gör Tillväxtverkets webbtest för en snabb uppfattning om du har rätt stöd för korttidsarbete.
Gå därefter vidare till beräkningshjälpen som räknar ut hur mycket du kan få i stöd (ska senare användas i själva ansökan).
Ta fram avtal om korttidsarbete tillsammans med arbetstagare.
Säkerställ att du är representant för företaget och kan signera ansökan.

 Gör din ansökan här: https://korttidsarbete.minansokan.se/#/

Hur hanterar jag det i lönekörningen?

Du gör lön som vanligt för den anställda med full lön men använder en löneart för nedsättningen av lön (ex 60% minskad arbetstid = Löneart med 7,5% avdrag).

L

Lånemöjligheter

Staten har ställt ut kreditgarantier och garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som bedöms som livskraftiga men som drabbats ekonomiskt av Corona-krisen. Lånen har en löptid upp till tre år och sker utan räntebetalningar de första 12 månaderna.

Även Almi har fått ekonomisk förstärkning och ska ge ökade möjligheter möte behoven hos de verksamheter som drabbats.

Läs mer hos Riksdagen

Läs mer hos Almi

Läkarintyg

En arbetstagare behöver ej visa upp läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan, detta för att minska belastningen på vården. Detta gäller all sjukdom, inte enbart Covid-19.

Läs mer hos Försäkringskassan

M

N

O

Omställningsstöd för företag

Detta stöd baseras på företagets omsättningstapp. Syftet är att både överbrygga den akuta krisen och ge möjlighet att ställa om och anpassa verksamheten. Exempel på omställning är restauranger som ställt om till att sälja hämtmat, taxiverksamheter som ställt om till leveranser och tillverkningsföretag som ställer om och producerar sjukvårdsmaterial. Detta ska beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader året innan och omfattar företag med f-skatt som haft lägst 250 000 kr i årsomsättning.

Läs mer

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast 31 augusti 2020. Du ansöker här >

P

Periodiseringsfonder

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag kan göra en avsättning med 100 % i periodiseringsfonder istället för 30% som är det normala. Periodiseringsfonderna ska återföras senast efter 6 år och påverkar vid återförandet skatten. SGI ska ej påverkas av de skatterättsliga dispositionerna.

Läs mer

Preliminärskatt

Kom ihåg att ha preliminärskatten uppdaterad så företaget inte ligger ute med likvida medel i onödan!

Läs mer

Q

R

S

Sjuklönekostnader

Staten kommer kompensera för alla arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Det finns ett förslag att detta ska förlängas fram till 31 juli samt att det från augusti återigen ska betalas av arbetsgivarna om det inte är på en högre nivå än vanligt, då ska staten gå in. Dock är det inte helt klart hur det faktiskt ska gå till.

Sjuklönekostnaderna rapporteras via AGI och betalas ut via skattekontot. Vissa företag har redan fått utbetalningar.

Läs mer

Sänkta arbetsgivaravgifter

Tillfälligt sänks arbetsgivaravgifterna för max 30 anställda på löner upp till 25 000 kr under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Det är enbart 10,21% i ålderspensionsavgift som fortsatt betalas för dessa och blir en maximal sänkning på 5300 kr per anställd.

Läs mer

T

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Vad innebär det?

Ditt företag kan få sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 5.300 kronor per månad och anställd. Det gäller löner upp till 25 000 kronor. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Hur ansöker jag om sänkt arbetsgivaravgift?

Du ansöker i AGI-rapporteringen (arbetsgivardeklarationen) genom att markera i ruta 062. Du anger på individnivå vilka som ska ingå. Så om du har över 30 anställda markerar du de anställda som det ska gälla för.

När kan jag ansöka?

Skatteverket kommer att hanteringen klart den 6 april så enklast är att göra deklarationen för mars efter den 6 april. Om du redan gjort deklaration för mars så kan man begära om omprövning.

Hur hanterar jag detta i mitt löneprogram?

Om du använder Visma Lön så invänta Vismas uppdatering som kommer runt den 6 april.

I den uppgraderingen kommer de företag som har max 30 anställda per automatik få en bock i rutan 062. Om du har mer än 30 anställda får du fylla i den bocken själv på de du önskar nedsättning. Sedan är det bara att skicka in arbetsgivaredeklarationen som vanligt.

Vad gör jag om jag lämnat in skattedeklarationen innan den 6/4?

Då får du lämna en rättelse. Det vill säga lämna in en ny arbetsgivardeklaration för den aktuella perioden.

Om du använder Visma lön, vänta till Visma kommer med uppgradering. Därefter väljer du att skriva ut bokföringsunderlag samt arbetsgivardeklaration på nytt. Du ska inte behöva låsa upp lönekörningen.

U

V

Vilande företag

Det är möjligt för företag att undantas reglerna om att en person efter en tid med a-kassa återupptar en verksamhet normalt måste vänta fem år innan ett nytt uppehåll kan göras om företaget läggs vilande vid arbetslöshet under 2020.

Läs mer

W

Tips

Få full koll på kontrollbalansräkningen

I tider av ekonomisk turbulens är det extra viktigt att hålla koll på sin ekonomi. Det hjälper vi er med på One Economy med genom våra periodvisa rapporter genom UCS One Cloud – Oxceed. Vi har (automatisk) bevakning på ert egna kapital för att kunna identifiera om 50% av kapitalet riskerar att vara förbrukat. Om det inträffar meddelar vi våra kunder så att styrelsen skyndsamt kan upprätta kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning måste upprättas om bolaget har skäl att misstänka att halva bolagets registrerade aktiekapital är förbrukat. Reglerna kring KBR är ett skydd för bolagets fordringsägare. Det skyddar också företagets styrelse från personligt betalningsansvar under 8 månader om kontrollbalansräkningen är korrekt upprättad.

Exempel på hur Oxceed varnar: Testbolaget AAB, 3/31/2020 1:48:08 PM – Equity is less than half of Stock capital, a inspection balance report should be established.

Vid frågor kring KBR är ni välkomna att kontakta vår rådgivningsgrupp eller er ordinarie konsult.

Ge likviditeten en knuff

Du vet väl om att det finns verktyg som hjälper dig säkerställa likviditeten och få in fakturabetalningar i tid? Där du kan vara klar med en faktura när den väl är skapad, minska din administration och slippa påminna kunder som ej betalat?

Visma financial solutions (fd Visma Collectors) arbetar med att hjälpa till så att du som företagare får betalt av dina kunder och istället kan ägna din tid åt annat. De kallar sig för “inkasso med hjärtat”, med målen att du som företagare ska få betalt för dina fakturor samtidigt som din verksamhet inte ska överskuldsättas.

Liknande lösning finns även med Fortnox fakturatjänster. Med Fortnox smarta faktureringslösningar skickas fakturan ut på ett önskat sätt, digitalt eller per post, och hanterar även eventuella påminnelser samt inkasso. När fakturan är betald registreras och bokförs den i Fortnox, allt per automatik.

Vi på UCS One Economy är både Visma och Fortnox partner och hjälper dig gärna att komma igång eller ge dig fördjupad kunskap i systemen.

Kontakta våra systemexperter.

Arbeta varifrån du vill - digitalt

Ett tips så här i Covid-19-tider, när många arbetar hemifrån, är att se över och skapa nya smarta rutiner.

En effektiv och enkel lösning för att hantera företagets kvitton, utlägg och reseräkningar digitalt heter Visma Companyexpense. Allt kan göras i mobilen eller på webben. Inga papper behövs. Companyexpence finns i två varianter; Smart och Pro.

Smart – 69 kr/användare och månad

  • Automatisk tolkning av foton
  • Digital hantering av kvitton, reseräkningar och traktamenten
  • Rapportera och attestera direkt i mobilen

Pro – 89 kr/användare och månad

  • Allt från Smart
  • Elektronisk körjournal
  • Koppla företagskortet och få alla kortköp automatiskt in i programmet

Slå oss en signal så fixar vi med inställningar och uppsätt så att ni kan var igång inom kort.

Kontaktperson Alexandra Olsson