Skip to main content
Category

Nyheter & kunskap

Vårstädning?

Rosa blomma

Nu är det många som påbörjat sin stora vårstädning men tänk på att det är viktigt att ni sparar korrekt dokumentation så ni uppfyller bokföringslagens krav för arkivering.

Räkenskapsinformationen måste sparas i minst 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Tänk även på att original, t.ex. leverantörsfakturor som mottagits på papper, som sedan scannats in och sparats digitalt måste sparas i minst till det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Utöver detta kan hänsyn behöva tas till skadeståndslagen där det är 10 år istället.

Det är lite snårigt med alla dessa arkiveringsregler och är du osäker hör av dig till oss så undersöker vi saken! Kontakta oss

Information kring Korttidsarbete

I samband med Coronavirusets utbrott presenterades ett antal olika stödpaket. En av dessa är korttidsarbete. Företag som har allvarliga eller tillfälliga ekonomiska problem kan ansöka om stöd ifrån Tillväxtverket att korttidspermittera sina anställda.

Korttidsarbete innebär att en anställd har möjlighet att gå ned i tid helt eller delvis under en period.  Detta är för att företag ska kunna behålla sina anställda istället för att tvingas säga upp personal.

Anställda med månadslön:
När man korttids-permitterar en anställd med månadslön så måste man reducera månadslönen efter rätt procentsats enligt den nivån man vill permittera. Det är även viktigt att i lönehanteringen registrerar hur många timmar som avser korttidspermittering. Detta är för att kunna använda detta som underlag inför avstämningen till Tillväxtverket.

Man måste även tänka på om frånvaro och avdrag ska beräknas på den tillfälligt nedsatta lönen eller ordinarie lön. Oftast regleras detta i kollektivavtalet.

Anställda med timlön:
För att registrera avdraget för en anställd med timlön så måste man räkna om timlönen utifrån avdraget som ska göras på lönen.  Man behöver även dokumentera timmarna på samma sätt som de med månadslön inför avstämningen till Tillväxtverket.

Hantering av frånvaro:
Utgångspunkten är att man vid löneberäkning hanterar all frånvaro utifrån den anställdes ordinarie arbetstid. Frånvaro som inte omfattas av stödet är följande: sjuk, föräldraledighet, vård av barn samt semester. Det dagar som avser den typen av frånvaro ska vid avstämningen räknas bort.

Tycker du att det låter krångligt? Vi hjälper gärna till med rådgivning eller praktisk hjälp!
Välkommen att kontakta oss.

Likvidation av aktiebolag

Vad händer om bolaget ska försättas i likvidation?

Våra experter förklarar:

 

Reglerna om likvidation finns i Aktiebolagslagen 25 kapitlet.

Likvidation av aktiebolag innebär att bolagets tillgångar omvandlas till pengar. Dessa används till att betala bolagets skulder och eventuellt överskjutande medel skiftas ut till ägarna. Om pengarna inte räcker till att betala bolagets skulder är man i en konkurssituation och regler som gäller för detta får vi ta upp en annan gång. Vi kan  bara kort säga att vid en likvidation så finns det fortfarande möjligheter att betala bolagets skulder vilket det inte gör i en konkurssituation.

Det finns två typer av likvidation:
 • Frivillig likvidation dvs bolaget beslutar själv om att träda i likvidation vid en bolagsstämma.
 • Tvångslikvidation som innebär att bolaget tvingas gå i likvidation genom beslut från Bolagsverket eller allmän domstol. Det beror på att bolaget inte uppfyller de krav som finns på ett aktiebolag. Exempel på detta är att man inte lämnat en årsredovisning eller att man inte har revisor om bolaget uppfyller kraven för att ha detta. Det kan också vara att man inte anmält en behörig styrelse eller att aktiekapitalet inte är tillräckligt.
Gången vid en frivillig likvidation:

1    Det första som sker är att styrelsen eller aktieägarna skriver ett förslag till beslut att fattas på stämman. Beslutet ska innehålla uppgifter som beskrivs i ABL 25:3. Om beslutet inte tas på årsstämman utan vid en extra bolagsstämma ska styrelsen dessutom upprätta en redogörelse för väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande samt om revisor finns i bolaget så ska denne även lämna ett yttrande om styrelsens redogörelse.

2    Sedan skickas en kallelse till stämman till bolagets ägare. I kallelsen ska anges det huvudsakliga innehållet i beslutsförslaget ovan.

3    Därefter hålls stämman och eventuellt beslut om likvidation. I stämman väljs även en likvidator som ersätter bolagets styrelse under likvidationsperioden. Det finns vissa regler om vem som kan vara likvidator och finns beskrivet i ABL 28kap. Tidpunkten för när likvidationen börjar gälla beslutas också på stämman.

4    Styrelsen ska egentligen även lämna en s.k. avgåenderedovisning som beslutas på stämma. Denna upprättas i stort sett som en vanlig årsredovisning med några undantag t.ex. ingen vinstdisposition. Om revisor finns ska det även finnas en revisionsberättelse. Dessa ska dock inte sändas till Bolagsverket.

5    När stämman är hållen och besluten fattade ska anmälan göras till Bolagsverket om likvidationen. Likvidatorn ska även skicka en kallelse på okända borgenärer till Bolagsverket. Bolagsverket lägger därefter ut denna kallelse i Post och Inrikes tidningar under 6 månader. Om ingen hört av sig och ställer krav på bolaget under denna period beslutar Bolagsverket om att likvidationen kan verkställas.

6    Likvidatorn upprättar en slutredovisning över sin förvaltning under likvidationsperioden. I  förekommande fall ska även bolagets revisor avlämna en revisionsberättelse. Denna läggs fram på en bolagsstämma och efter denna är bolaget upplöst. Likvidatorn anmäler detta till Bolagsverket. Eventuellt överskjutande medel från likvidationen efter det att bolagets samtliga skulder är betalda skiftas ut till ägarna.

7    Att tänka på är att om ordinarie bokslutsdatum passeras under likvidationstiden måste en årsredovisning upprättas enligt de vanliga reglerna. Dessa försvinner inte även om bolaget försatts i likvidation. Likaså måste bolaget lämna in sin inkomstdeklaration även under likvidationstiden.

8    För ägarnas del likställs likvidationen vid en avyttring av aktierna. Det innebär att de medel som eventuellt finns kvar efter likvidationen skiftas ut till ägarna. Beloppet som skiftas ut, med avdrag för det anskaffningsvärde man haft för aktierna i bolaget, redovisas som en reavinst.

(9)    Ett alternativ till likvidation av bolaget kan vara en s.k. snabbavveckling. Detta innebär att man i stället för att sätta bolaget i likvidation säljer aktierna till någon vars verksamhet är att starta och avveckla aktiebolag. Köparen ordnar sedan med likvidationen.

Viktig info om Covid-19 till dig som bedriver verksamhet

Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra kunder i rådande oroligheter och omständigheter kring Coronaviruset (Covid-19).

Du som kund kan förlita dig på oss som ekonomileverantör.
Våra konsulter finns tillgängliga för dig precis som tidigare. Genom våra digitala arbetssätt och många erfarna konsulter är vi en trygg och pålitlig partner även i tider som dessa. Vi har stora möjligheter att stödja varandra vid sjukfrånvaro. Ni som kund kan därför komma att bli kontaktade av andra personer än normalt.

Nedan har vi samlat information som du som bedriver verksamhet bör känna till – relaterat till regeringens föreslagna krispaket.

Önskar du stöd eller bara någon att bolla med hur du tar hand om din verksamhet på bästa sätt i denna tid?
Hör då av dig till oss. Kontaktuppgifter till alla våra konsulter finner du här.

 

Vilken hjälp gäller alla företag? (Fastslås officiellt 19/3 2020)
 • Slopat karensavdrag
  Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt och arbetstagaren ansöker om ersättning retroaktivt av Försäkringskassan.
 • Borttaget krav på läkarintyg de första 14 dagarna
  Arbetstagaren kan vara hemma 14 dagar utan att behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren.
 • Staten tar över sjuklöneansvaret april-maj
  Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 under dessa månader. Detta kommer genomföras genom att de nya reglerna för det befintliga stödet ”ersättning för höga sjuklönekostnader” blir mer generösa.
Vilken hjälp kan företaget använda sig av?
 • Lån från banker
  Stöd från Riksbanken till icke-finansiella företag verksamma i Sverige.
 • Anstånd med betalning av skatt
  Redan idag kan företag ansöka om anstånd enligt nuvarande regler. Ett nytt förslag föreslås träda i kraft den 7 april 2020 och innebär att företag får möjlighet till anstånd för betalning av tre månaders arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Möjligheten gäller tre månader för respektive skatt under januari – september 2020 och anståndstiden får bestämmas till längst ett år. Alltså ska reglerna kunna tillämpas retroaktivt fr.o.m. 1 januari.
 • Korttidspermittering
  Om du har anställda och är hårt drabbad p.g.a. Corona kan du få ekonomiskt stöd i form av korttidspermittering. Stödet kommer kunna sökas hos Tillväxtverket fr.o.m. 7 april men gälla retroaktivt från 16 mars 2020 och kommer gälla hela 2020. Korttidspermission innebär att en anställd kan gå ner i arbetstid och lön istället för att företaget ska behöva säga upp denne. Kostnaden kommer delas mellan den anställde, arbetsgivaren och staten. Den anställde kommer få ut ca 90% av sin lön och staten täcker upp med 75% av kostnaden. Syftet med detta stöd är att rädda jobben.
UCS One Economy 
– Din partner för en hållbar ekonomi

Vi lanserar One Reporting

Som kund hos UCS One Economy bjuds du in i One Reporting 2/12 2019. I UCS One Reporting kommer er verksamhet framöver erhålla all er avtalade rapportering från oss i ett avancerat, men pedagogiskt rapportverktyg. För dig som kund innebär det att ni erhåller ett gratis konto i UCS One Reporting. Du behöver endast logga in via den länk du tilldelats. Därefter kommer din konsult kommunicera era rapporter genom One Reporting.

Vår molnbaserade plattform One Cloud och verktyget One Reporting fungerar med syfte att ge en översikt av ert företags ekonomi. Enkelt att tyda och smidigt att läsa av. Ett verktyg för bättre förståelse.

Samtliga kunder hos One Economy bjuds in kostnadsfritt till basutbud One Reporting Bas (med 1 användare), vilket innehåller:
 • Översiktsida med ekonomiska nyckeltal
 • Ekonomirapporter från er konsult
 • Verktyg för filkommunikation och löneattest.
Därutöver erbjuder vi One Reporting Plus. Ett kraftfullt ekonomiskt analysverktyg innehållandes bland annat:
 • Budgeteringsmodul
 • Analys av kund och leverantörsstatistik. Omsättningstatistik, kredittider, m.m.
 • Kostnadsanalys och benchmarking

One Reporting finns även som skräddarsydd lösning. Allt från koncernrapportering med flera juridiska enheter till skräddarsydda VD- och styrelserapporter.

Prislista

One Reporting Bas
49 kr/mån för 2+ användare (Användare 1 ingår alltid hos One Economy)

One Reporting Plus
149 kr/mån för 1 användare. Därefter 99 kr/mån för 2+ användare

One Reporting Premium och styrelserapporter
Offereras

Filkommunikation (informationsflöde och -format) och lagring enligt lagkrav GDPR

Som ert avtalade personuppgiftsbiträde säkerställer UCS One Economy AB att behandling och överföring av data (ekonomi och personuppgifter) sker på ett säkrat, korrekt och lagstadgat sätt. Underbiträde till UCS One Economy AB med dotterbolag är Oxceed AB. UCS One Cloud erhåller och lagrar data delvis från Oxceed AB.

Tekniska säkerhetsåtgärder för behandling och informationsflöde:
 • behörighetsstyrning
 • loggning
Organisatoriska säkerhetsåtgärder för behandling och informationsflöde:
 • utbildning och introduktion av nyanställd
 • behörighetshantering
 • rollfördelning
 • sekretessavtal

Styrande dokument i form av policy och riktlinjer för bolaget finns och kan erhållas på begäran.

One Economy – Din partner för en hållbar ekonomi