Skip to main content
Category

Nyheter & kunskap

Att tänka på vid svåra samtal

HR-stöd inför svåra samtal

Vi på UCS One Business höll nyligen ett mycket uppskattat frukostseminarium på temat “Svåra Samtal? Lätt!“ Här nedan har vi sammanfattat det viktigaste att tänka på kring svåra samtal.  

Som ledare och HR är tuffa samtal och känsliga ämnen ofta oundvikliga och en del i arbetsvardagen. Däremot är detta en uppgift som många finner utmanande och kanske till och med avsiktligt väljer att fly undan. Det kan finnas oro kring mottagarens reaktion eller osäkerhet kring hur budskapet tydligt ska nå fram, vilket kan resultera i att problemen inte lyfts och fortsätter att skava. 

Vad är svåra samtal? 

Det finns ingen enhetlig tydlig definition exakt vad ett svårt samtal är för något. Det kan t.ex handla om en uppsägning, ett oönskat beteende som behöver ändras, en missbruksproblematik eller en omorganisation som kommer innebära förändringar i verksamheten. Oavsett vilken roll man har i samtalet, mottagare eller givare så är det svåra samtalet inget man gärna vill ha eller för den delen uppleva, men som är högst nödvändigt för att få till en förändring. Som ledare med personalansvar är svåra samtal en naturlig del i rollen vilket ställer höga krav på att man som medmänniska och ledare kan hantera dessa på rätt sätt.  

Varför är svåra samtal viktiga?  

 • Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Som ledare har man alltså en lagstadgad skyldighet att ta tag i potentiella arbetsmiljöproblem som påverkar verksamhetens medarbetare. 
 • Förbättrad prestation och produktivitet. Genom att hantera problem och utmaningar direkt kan ledare hjälpa medarbetare med hinder som påverkar deras prestation. 
 • Stärkt relation och förtroende. Genom att visa att man som chef är villig att ta tag i problem och stödja medarbetare byggs en starkare relation och förtroende upp som skapar en positiv arbetsmiljö. 

Hur håller man svåra samtal bästa sätt? 

 • Låt inte tiden gå utan ta tag i frågan direkt. Ofta tror ledare att saker och ting kommer lösa sig självt, men man skjuter sig ofta själv i foten. Lita på dina instinkter och din upplevelse.  
 • Var väl förberedd, föreställ dig innan hur samtalet kan tänkas gå med olika reaktioner och scenarion.  
 • Lägg dina personliga känslor åt sidan och stå stadigt i utförandet av samtalet.  
 • Prata i Jag-form. ”Jag känner”, eller ”Jag upplever” tenderar att uppfattas mindre anklagande.  
 • Säkerställ att budskapet gått fram. 
 • Dokumentera samtalet.  

Vad bör jag göra efter att jag hållit svåra samtal? 

 • Ta tid att reflektera och skriv ner dina tankar.  
 • Gör upp planen som utlovats i uppföljningen.  
 • Visa motparten att du bryr dig om och finns tillgänglig. Var extra uppmärksam på hur personen mår.   

Vad blir konsekvenserna om jag som arbetsgivare inte tar ansvar och håller svåra samtal när det krävs?  

 • Riskerar att skapa en osund arbetskultur. Personalproblem som inte hanteras i ett tidigt skede kan lätt växa till sig och kräva många andra besvärliga samtal för att redas ut.  
 • Mobbning och kränkande särbehandling. Medarbetare börjar undvika kollegor som har ett oönskat beteende.  
 • Minskad prestation och produktivitet. 
 • Tappat förtroende av medarbetare. 
 • Ökad personalomsättning. 

Mer information kring svåra samtal och fler HR-relaterade frågor? 

Vi skapar framtidens bästa arbetsgivare. Välkommen att kontakta oss! 

Philip Malm

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

 

Känner du till N9-blanketten och varför du bör fylla i den?

N9 blankett

Därför är N9-blanketten ett krav för vissa företag

Under det senaste året har räntorna varit höga om man ser till det senaste decenniets räntor. Detta har gjort att många företag belastats med högre räntekostnader än vanligt. Sedan år 2019 ska vissa företag lämna in en så kallad N9-blankett tillsammans med deklarationen för att beräkna och eventuellt återföra en del av räntenettot i skatteberäkningen. Detta är en del av skattepaketet från 2019 som sänkte bolagsskatten i två etapper, från 22% till 20,6%.  

Vad innebär N9-blanketten?

N9-blanketten visar en uträkning av företagets räntenetto. Det vill säga skillnaden mellan intäktsräntor och kostnadsräntor.

När behöver jag fylla i N9-blanketten?

Vissa företag kan göra avdrag för ett negativt räntenetto enligt EBITDA-regeln. De behöver då bifoga N9-bilagan till sin inkomstdeklaration. I skattepaketet som trädde i kraft 2019 begränsades avdrag för negativt räntenetto till 30% av justerat EBITDA eller 5 miljoner kronor (där det är valfritt vilken beräkning företaget vill använda sig av). Ett negativt räntenetto som överstiger detta underlag blir en avdragsgill aktuellt år och får sparas till kommande år om det finns utrymme för mer kostnadsräntor senare.

Vad händer om jag inte fyller i N9-blanketten?

Att inte upprätta en N9-blankett till sin deklaration eller att upprätta den fel innebär att bolaget eventuellt gör sig skyldigt till att lämna in felaktig uppgift (som är Skatteverkets beskrivning av en felaktig deklaration). Detta kan i förlängningen innebära skattebrott. Det är därför av stor vikt att deklarationen upprättas korrekt. Mer information om N9-blanketten hittar du hos Skatteverket.

Så tar du hjälp med N9-blanketten

Det kan vara krångligt att förstå sig på hur de olika blanketterna ska användas. Är du osäker kan det därför vara bra att ta hjälp av en expert. Vi på UCS One Business kan hjälpa dig att upprätta din och företagets deklarationer, så att beskattningen sker enligt konstens alla regler.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Rickard Nibell

Rickard Nibell
Tjänsteområdesansvarig Kvalificerade tjänster / Ekonomikonsult
Telefon: 073-312 35 58
E-post:  rickard.nibell@ucsone.se

 

Fördelarna med cykelförmån istället för cykel via lån

Cykelförmån

Både hälsofrämjande och klimatsmart – förmånscyklarna bara ökar i popularitet. Nu när våren är i annalkande och solen börjar skina alltmer, låter det inte lockande med en cykelförmån?

Vad är en cykelförmån och vilka regleringar gäller? 

Precis som en bilförmån ägs en cykelförmån av arbetsgivaren, som i sin tur hyr ut cykeln till dig som anställd. Cykeln är fri att använda både privat och i tjänsten. Kostnaden för cykeln dras vanligtvis från din bruttolön (lön innan skatt). Betalar du genom bruttolöneavdrag minskas inte förmånsvärdet för cykeln, vilket det gör om du som anställd betalar via nettolöneavdrag (lön efter skatt). För arbetsgivaren leder dessa bruttolöneavdrag till lägre arbetsgivaravgifter samtidigt som möjligheten till att ha en cykelförmån sporrar personalen till ett mer fysiskt aktivt liv, vilket på sikt kan bidra till lägre sjukfrånvaro.

Leasingperioden för cykeln kan variera men brukar vara omkring tre år. Efter leasingperiodens slutdatum kan du som anställd välja att återlämna cykeln alternativt köpa ut den för ett marknadsmässigt värde.

Hur beskattas cykelförmån?

Sedan 1 januari 2022 ska cykelförmånen bara beskattas för den del av förmånen som överstiger 3000 kr under beskattningsåret, men detta under följande förutsättningar: 

 • Arbetsgivaren tillhandahåller cykeln under en begränsad tidsperiod, via lån eller hyra. Vid försäljning av en cykel till underpris gäller inte skattefriheten 
 • Arbetsgivaren bekostar cykeln genom köp, hyra eller leasing 
 • Erbjudandet av cykelförmån ska rikta sig till alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen. Riktar sig inte erbjudandet till samtliga så ska cykelförmånens totala värde gå upp till beskattning 

Vilken typ av cykel & tillbehör räknas som cykelförmån?

Reglerna tillämpas på så kallade trampcyklar och elcyklar. Inte på elsparkcyklar. Vid beräkning av förmånsvärdet för cykeln ska utrustning i form av fasta cykeldelar räknas med (exempelvis dubbdäck, lampor och lås).

Det som inte får räknas med är så kallad kringutrustning (exempelvis hjälmar, cykelskor och dylikt). 

Hjälp med förmåner och lönehantering?

Välkommen att kontakta oss!

Lina Hoff
Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön & Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Stöttning i vår, så att du och ditt företag kan blomstra

UCS One Business

Just nu är det bokslutstider och agendan är fullspäckad för företag i alla branscher och storlekar. Det finns mycket att ta itu med och tänka på, oavsett om du driver ett mindre företag eller en stor koncern, om du arbetar med K2 eller K3-standarder, om du upprättar ett koncernbokslut eller grubblar över deklarationer.

Mitt i allt arbete finns vi på UCS One Business här för att underlätta för dig och förbättra ditt företag. Vi tar hand om arbetet och ser till att bokslutsarbetet och deklarationerna följer alla regler och riktlinjer på ett professionellt sätt. Vårt mål är att ara en helhetspartner för företag i alla skeden, från enmansföretag till stora företagskoncerner.  Med våra kvalificerade tjänster kan vi hjälpa ditt företag att utvecklas och växa. Utöver hjälp med upprättande av bokslut, deklarationer och koncernredovisningar erbjuder vi en mängd andra tjänster för att stödja och utveckla ditt företag. 

Våra kvalificerade tjänster är bland annat:

 • Öka värdet på ditt företag – Optimera inför en försäljning eller nyemission.
 • Kapitalanskaffning – Rapporter till banken för utökat lån eller förbereda en Due Diligence för försäljning av bolaget. Såväl mindre start-ups som börskoncerner vid företagstransaktioner.
 • Förvärv – Vi hjälper dig som köpare eller säljare under DD-processen.
 • Kvalificerade redovisningsfrågor – Hur särskilda händelser ska redovisas eller vilket regelverk du bör följa och hur du följer det.
 • Koncernredovisning – Upprättande av koncernredovisning eller förberedelse inför kommande år.
 • Bolagsstrukturer – Fusion av dina bolag eller vilka fördelar som finns med ett holdingbolag.
 • Hållbarhetsredovisning – Var med tidigt och få ett försprång i dina affärsrelationer.
 • Budget och prognoser – Vi hjälper dig med budget och prognoser eller ta hjälp med benchmarking.
 • Skatteplanering och skatterådgivning – Stöd i att göra rätt och få med rätt avdrag i deklarationerna.

Om det finns något du känner dig minsta osäker på angående ditt företagande, tveka inte att kontakta oss! Vi finns här för att hjälpa till och ge dig den support och vägledning du behöver. 

Kontakta oss

Lina Åhman
Lina Åhman
Affärsområdesansvarig Större bolag/Ekonomikonsult
Telefon:  073-525 73 97
E-post:  lina.ahman@ucsone.se

Behålla och boosta medarbetare med Stanna-samtal

Stamtal mellan två personer

I höstas höll vi på UCS One Business frukostseminarium på temat “Stanna-samtal och hur du…. “? Vi har sammanfattat allt du behöver veta och hur du kan börja använda dem i din organisation! 

Vi är alla bekanta med utvecklingssamtal, lönesamtal och exit-samtal, men okänt för många är stanna-samtal. I ett exit-samtal undersöker arbetsgivaren varför medarbetare väljer att sluta och få feedback gällande vad organisationen hade kunnat göra bättre för att behålla personen. Men varför väntar vi tills efter uppsägningsblanketten är ifylld för att ta reda på vad vi hade kunnat göra annorlunda?  

Vad är stanna-samtal?

Stanna-samtalet är en metod för att lära av de medarbetare som är positiva, leveranssäkra och som motiverar sina kollegor. Dessa personer som presterar över förväntan och är självgående glöms ofta bort när fokus hamnar på de som kanske kräver lite extra stöd eller tillsyn. Att ta reda på just faktorerna till varför den högpresterande medarbetaren väljer att stanna kan hjälpa arbetsgivare att identifiera vad som görs bra och vad som kan göras bättre.  

I strategiska frågor kring personalomsättning går stort fokus åt att kartlägga varför medarbetare väljer att sluta, men mindre tid går åt till att förstå varför medarbetare väljer att stanna. Ett stanna-samtal är ett tillvägagångssätt för att undersöka dessa aspekter i kombination med att kunna visa uppskattning för våra högpresterande medarbetare.  

Varför bör man tillämpa stanna-samtal? 

 • För att ta vara på våra medarbetare och deras åsikter medan de är kvar i organisationen, och inte när de är på väg bort. Vem är egentligen bättre att fråga när det kommer till sin arbetsplats än någon som faktiskt trivs med att arbeta där? 

Hur använder man stanna-samtal?

 • Det finns inget rätt eller fel på hur samtalen genomförs. De kan bokas in systematiskt och kontinuerligt med medarbetarna eller bokas in spontant när det passar! Det viktigaste är att som chef faktiskt lyssna på vad medarbetaren har att säga. 
 • Agera på feedbacken som tas emot i den mån det är möjligt!  

När ska jag använda stanna-samtal? 

 • Närsomhelst!  

Vilka frågor kan ingå i ett stanna-samtal? 

 • Vad skapar förutsättningar för att du tycker det är kul att gå till jobbet varje dag?  
 • Vad skulle du vilja ändra på när det gäller feedbacken du får i dag? 
 • Hur kan vi skapa en arbetsmiljö där du känner dig ännu mer motiverad och produktiv? 
 • Finns det något du skulle vilja ändra eller förbättra i din nuvarande arbetsroll? 
 • Finns det något område där du känner att du vill utvecklas mer inom? 

Mer information kring stanna-samtal och fler HR-relaterade frågor?

Vi är din trygga HR-partner. Välkommen att kontakta oss!

Philip Malm
Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

Lagen om tidrapportering – på intågande? 

Tidsregistrering arbetare

Hanterar din kund eller ditt företag tidrapportering manuellt? Då är det dags att implementera ett försystem.

Enligt EU-regler (2019) har samtliga medlemsländer ansvar att bevaka sina anställdas arbetstider. Regler som samtliga medlemsländer nu är skyldiga att reglera i sin egen nationella lagstiftning. För vissa verksamheter är försystem med tidrapportering något som är en självklar del av företagets och den anställdes vardag. Många verksamheter använder sig idag av projektredovisning och/eller uppföljningar och statistik, vilket gör att digital tidredovisning är ett måste, men för andra inte. Nu innefattas dock samtliga EU-länder, vilket ställer krav på att ett välfungerande system finns på plats.

Vad är bakgrunden till lagen om tidrapportering?

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är en dom från 2019 och EU-domstolen. I fallet fastslog domstolen att alla anställda inom samtliga medlemsländer ska ha möjlighet att hävda sin rätt till maximal arbetstid och viloperioder enligt arbetstidsdirektivet. En följd och förutsättning av detta är att det behöver finnas ett system för registrering och uppföljning av arbetstider. Syftet med lagstiftningen är att säkerhetsställa transparens på arbetsmarknaden och ge varje anställd rättvisa förutsättningar. Tanken är också att lagstiftningen ska bidra till att skydda de anställdas välmående och hälsa genom att motverka osund arbetsbelastning och ohälsosamma arbetstider.

Vad behöver du som arbetsgivare göra gällande lagen om tidrapportering?

För dig som arbetsgivare innebär detta att dina anställda ska kunna hävda sin rätt till den maximala arbetstiden om 48 timmar per vecka, en sammanhängande dygnsvila (11 timmar) samt minst en ledig dag per vecka. Regleringarna i arbetstidsdirektivet är inget nytt utan tillkom redan 2003 och den nya lagen ska nu bidra till att göra det lättare att kontrollera efterlevnaden av direktiven i medlemsländerna.  

Du som arbetsgivare behöver även se till så att du har ett system för tidrapportering. Har du inget tidrapporteringssystem idag är det viktigt att du tar kontakt med en systemleverantör som kan hjälpa till att sätta upp ett skräddarsytt system er verksamhet.  Systemet du slutligen väljer behöver ha möjlighet att ge de anställda tillgång till sin registrerade tidredovisning och du som arbetsgivare behöver sedan lagra/arkivera uppgifterna i minst fem år. Systemet behöver också finnas tillgängligt för eventuella inspektioner av myndigheter.  

Vårt grannland Danmark är först ut med sin nya lagstiftning som beräknas att träda i kraft redan 1 juli 2024. Kommande lagstiftning i Danmark bidrar till att uppmuntra EU:s andra medlemsländer till att själva påbörja arbetet av den nya lagstiftningen. Ett tidrapporteringssystem i sig hjälper inte bara företaget att upprätthålla efterlevnaden av EU:s arbetstidsdirektiv utan leder även till effektiviseringar, kostnadsbesparingar och minimerar risken för fel i den annars mycket manuell hanteringen för löneavdelningen.  

Så hittar du ett försystem som är skräddarsytt för din verksamhet

Läs gärna vår publicerade artikel “7 tips för att optimera ditt systembytekring jobbet bakom ett lyckat arbete av att implementera ett system. Känn dig även varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Lina Hoff
Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Anlita en interim ekonom

Sitter ditt företag fast i en långdragen rekryteringsprocess?

Rekrytering är en oundviklig del av företagsverksamheten, men det kan vara dyrt och tidskrävande. Att hitta rätt personal, utbilda dem och säkerställa att de passar in i din arbetsmiljö kräver betydande resurser. Personalförändringar är en del av vardagen, men de kan ibland också uppstå oväntat akut. Det ställer krav på att få in kompetens snabbt för att verksamheten ska rulla på och inte drabbas av större störningar. Med interimstjänster kan du tillfälligt stärka upp en roll eller resurser på din ekonomiavdelning. Det kan röra sig om specifika projekt eller bestämda perioder. Att anlita en interim ekonom (assistent, redovisningsekonom, Controller eller CFO) effektiviserar ekonomihanteringen och bidrar till att företaget kan uppnå ekonomisk framgång.

Vilka är fördelarna med att anlita en interim ekonom?

Fördelarna med att anlita en interim ekonom är många. Väljer du en interimslösning från UCS One Business får du bland annat följande:

 1. Flexibilitet: Vi förstår att varje företag har unika behov. Oavsett om du behöver hjälp under korta projekt eller längre perioder, anpassar vi våra tjänster efter dina krav. Vi är här för att fylla ditt kompetensgap.
 2. Skräddarsydda Lösningar: Vår expertis sträcker sig över hela ekonomiområdet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som inkluderar strategisk planering, bokföring, budgetering, lönehantering, finansiell analys och mer.
 3. Snabb Respons: När ekonomiska utmaningar uppstår är snabb åtgärd avgörande. Vi är redo att agera omedelbart och hjälpa dig att hantera komplexa ekonomiska situationer.
 4. Kostnadseffektivitet: Att anställa en permanent ekonom för att täcka tillfälliga behov kan vara dyrt och tidskrävande. Med våra interima tjänster sparar du tid och pengar.
 5. Expertis och Erfarenhet: Våra erfarna team har hanterat olika branscher och storlekar på företag. Du kan lita på vår kompetens och pålitlighet.

 

Om UCS One Business

Vår strävan är att hitta lösningar som är långsiktiga och hållbara. Vi erbjuder interimstöd där våra konsulter kan gå in och ta rollen som exempelvis controller, ekonomichef eller ekonomiassistent för reskontra i ert företag. Det är en smidig lösning när du snabbt behöver få in en person med rätt strategisk kompetens.

Läs mer om våra interimstjänster här eller kontakta Anna Zeilon för mer information kring hur vi kan anpassa interima ekonomitjänster efter ditt företags behov.

Anna Zeilon
Anna Zeilon
Ekonomikonsult & Tjänsteområdesansvarig Interima tjänster
Telefon: 073-508 74 28
E-post: anna.zeilon@ucsone.se

7 “must knows” för nya Odoo-användare

Ny Odoo-användare eller erfaren veteran? Vi har sammanställt sju tips och funktioner för att optimera Odoo-upplevelsen för dig som användare. Låt oss tillsammans dyka in i världen av smarta lösningar och öka din effektivitet.

 

1. Försäljningsorder som utlöser en inköpsorder

Spara tid och minimera komplexiteten i din försäljnings- och inköpsprocess genom att låta Odoo automatisera övergången. Med en enkel inställning kan du låta en försäljningsorder direkt utlösa en inköpsorder, vilket inte bara minskar risken för fel utan även håller din lagerhantering på topp.

2. Brödsmulor: En smart navigeringshjälp

Har du någonsin klickat dig genom Odoo med din webbläsares bakåtknapp? Då har du missat en av de mest kraftfulla navigationsverktygen – brödsmulorna. Denna funktion agerar som din digitala kompass, alltid redo att guida dig. Navigera smidigt mellan sidor och följ brödsmulorna för att enkelt återvända till tidigare platser. En snabb och smidig navigering som verkligen sparar tid!

3. Håll allt på rätt spår med Odoo-chatten

Chatten i Odoo är inte bara ett meddelandeverktyg – det är din centrala plats för kommunikation och samarbete! Med chatten kan du enkelt tagga kollegor, skicka interna meddelanden och till och med kommunicera med dina kunder. Men det blir bättre – du kan också skicka bilagor, övervaka deltagare och justera åtkomstnivåer direkt från chatten. Hantera flera chatter samtidigt samt integrera e-postmeddelanden och fakturor för en komplett översikt över ditt arbete. Med Odoo-chatten kan du hålla kommunikationen smidig och effektiv.

4. Filtrering/Grupper, Favoriter

När det kommer till att hålla ordning på din information är Odoo-chatten bara början. I varje Odoo-modul finns också en kraftfull sökfunktion som ger dig möjlighet att filtrera och organisera på ett sätt som passar dig bäst. Skapa dina egna grupper och filter med specifika krav och konfigurationer och ställ in dem som standardval för smidig åtkomst. Spara dina sökningar som favoriter för att snabbt och enkelt få tillgång till det du behöver när du behöver det. Du och ditt företag kan skapa sökningar som är skräddarsydda för dina unika behov!

5. Aktiviteter

Missade du den lilla klockikonen i Odoo-appen? Den representerar inte bara tiden, utan också en kraftfull funktion för att hålla dig organiserad – Aktiviteter. Med ett enkelt klick kan du sätta upp påminnelser, skapa anteckningar, schemalägga samtal och se till att du aldrig glömmer att följa upp med kollegor eller kunder. Anpassa och konfigurera aktiviteter efter dina specifika behov för en smidig arbetsdag.

6. Smartknappar

Tack vare smartknapparna i Odoo kan du snabbt och enkelt navigera mellan olika delar i ditt arbete utan att förlora fokus. Se dina möjligheter i CRM, hantera möten i kalendern och sköt försäljning och prenumerationer – allt från ett och samma ställe. Varje smartknapp skapar även “brödsmulor” som smidigt låter dig återvända till platser du besökt tidigare. På så sätt slipper du onödiga klick och tidkrävande sökningar.

7. Snabbsökning

Visste du att du på din instrumentbräda enkelt kan börja skriva och att ett sökfält nu dyker upp som din personliga guide? Du kan också använda Snabbsökning för nästan allt, oavsett om det är CRM, fakturering eller projektledning. Snabbsökningen låter dig hoppa över onödiga klick och du kan direkt få tillgång till det du behöver.

Nyfiken på Odoo som system eller vill lära dig mer om Odoos moduler?

Välkommen att kontakta oss!

Arezo Ghannadan
Arezo Ghannadan
Säljare Odoo
Telefon: 070-062 89 74
E-post:  arezo.ghannadan@ucsone.se

Upptäck kraften i Odoo med ett gratis CRM-system

Odoo CRM-system

Uppgradera din verksamhet i egen takt

Är ditt företag trött på att slösa tid och resurser på dyra CRM-system? Vi på UCS One Business erbjuder nu en banbrytande möjlighet tillsammans med Odoo för ditt företag att ta full kontroll över era kundrelationer utan att spendera dyra pengar!

För endast 10 000 kr får du en smidig och professionell implementation av ert nya CRM-system, och såklart inga dolda kostnader. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Vilka fördelar finns med Odoos CRM-system?

UCS One Business vill välkomna er till en värld där användarvänlighet möter effektivitet. Vi förstår att er tid är värdefull, och därför vill vi erbjuda er ett CRM-system som är lika enkelt som kraftfullt. Med Odoo CRM kan du på ett överskådligt och visuellt attraktivt sätt hantera dina leads. Använd dra och släpp metoden för att enkelt organisera och prioritera dina nya affärsmöjligheter. Varför krångla till det när du kan uppdatera dina leads med bara några klick?

Odoo CRM ger dig verktygen för att snabbt och enkelt hålla din information aktuell. På så sätt kan du fokusera på det som verkligen betyder mest- att bygga starka och långvariga kundrelationer. Att skapa, redigera och följa upp leads har aldrig varit enklare!

Därför är Odoo ett snabbt växande affärssystem

Verksamheten hos s och medelstora företag har blivit alltmer komplex med tiden. När flera avdelningar samarbetar och delar information ökar behovet av ett integrerat system. Fler och fler företag väljer därför att implementera ett affärssystem. Även om det finns många alternativ för affärssystem, letar alla efter den mest användarvänliga och ekonomiska. Ett av de mest omtyckta och tillgängliga affärssystemet för små och medelstora företag är utan tvekan just  Odoo. Här kan du läsa mer om fördelarna med detta snabbt växande affärssystem i ett av våra tidigare inlägg.

Sätt fart på din affärsutveckling med Odoo CRM idag! Fyll i formuläret nedan eller kontakta vår säljare Arezo!


Skatteändringar för 2024

Nu är vi inne på nytt år och med det kommer nya ändringar i skattereglerna! Det är viktigt att vara medveten om dessa skatteändringar för att anpassa sig till det nya skattelandskapet från och med årsskiftet 2023/2024. 

Nedan har vi samlat ett urval kring skatteändringar som gäller från 1 januari 2024:


Skiktgräns för Statlig Inkomstskatt 

Från och med beskattningsåret 2024 görs ingen uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skiktgränsen för detta år är därmed 598 500 kronor. 

Sänkt Skatt på Arbetsinkomster och Pension 

– Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks med 11,04 miljarder kronor. 

– Indexering införs vid beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. 

– Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 till 66 år. 

– Skatten för pensionärer sänks med 2,18 miljarder kronor genom förhöjt grundavdrag för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. 

Lagen om Tilläggsskatt 

En ny lag införs för tilläggsskatt för enheter i stora nationella eller multinationella koncerner med årlig intäkt överstigande 750 miljoner euro. Skatten blir minst 15 procent på en särskilt definierad skattebas. Vissa enheter är undantagna. 

Sänkt Skatt på Bensin och Diesel  

– Energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks med 1,31 kronor per liter. 

– Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter. 

– Skatt på alkylatbensin höjs för att uppfylla EU:s minimiskattenivå. 

Höjd Skatt på Alkohol, Tobak, och Nikotinprodukter 

– Skatten på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och sprit höjs med cirka 8 respektive 1 procent. 

– Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak, övrig tobak, e-vätskor, och nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent. 

Önskar du hjälp med skattefrågorna? Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om våra tjänster här, eller kontakta vår ekonom Lina Åhman för mer information:

Lina Åhman
Lina Åhman
Vice affärsområdesansvarig Ekonomi-Större bolag/ Ekonomikonsult
Telefon:  073-525 73 97
E-post:  lina.ahman@ucsone.se