Category

Nyheter & kunskap

Ny momslag träder i kraft 1 juli 2023

Momslag 2023

Vad innebär den nya momslagen?

Den 1 juli 2023 träder en ny momslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att strukturera och anpassa lagstiftningen efter momsdirektivet, med målet att göra den lättare att förstå och tillämpa. Den nuvarande lagen från 1994 anses vara svårförståelig och har svårigheter i vissa delar. Den nya lagen kommer att använda ett modernare språk och följa momsdirektivets indelning.

Den nya momslagen kommer att vara uppdelad i 24 kapitel, och det kommer att göras ändringar i andra lagar för att samla alla momsrelaterade frågor i en enda lag. Omfånget av momslagen kommer att öka avsevärt, mer än dubbelt så stort jämfört med den tidigare lagstiftningen. Särskilt kommer antalet paragrafer som behandlar undantag från momsplikt att öka från dagens 370 till cirka 760 i den nya lagen.

Trots den nya momslagen kommer det att bli ytterligare ändringar i framtiden, till exempel vad gäller frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. Detta kommer att inkludera uthyrning till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Vilka ändringar har skett?

 • Omsättning av vissa interna tjänster undantas från skatteplikt. Detta inom vissa grupper av juridiska och fysiska personer. 
 • Värdet för beräkning av årsomsättning för personer med liten omsättning ändras. Dock endast för dom som tillämpar vinstmarginalbeskattning. I tidigare lag har det varit vinstmarginalen exkl. moms som ska beaktas vid 80 000 kr regeln. Nu kommer det i stället att vara värdet av de sålda varorna exklusive moms. 
 • Blandad verksamhet, dvs när det finns både momspliktig och momsfri verksamhet, ska även verksamhet som inte medför någon omsättning få räknas med (s.k. icke ekonomisk verksamhet – gratis tjänster). Övrig fördelning vid blandad verksamhet ändras alltså inte utan är fortfarande efter skälig grund. 
 • Varor mot postförskott eller efterkrav. Enligt nya regler inträder skatteplikten vid utlämnandet av varan (enligt tidigare vid avsändandet). 

Detta har inte ändrats

 • Jämkning vid överlåtelse av fastighet ändras inte just nu men det kommer en ändring per 1 januari 2024. 
 • Frivillig skattskyldighet ändras inte men begreppet ändrar namn till frivillig beskattning. 
 • Sjukvård ändras inte så när det räknas som inhyrd personal så blir det inget undantag från momsplikt. 
 • Fortfarande undantag för bank – och finansieringstjänster. 
 • De reducerade skattesatserna med 12% respektive 6%. 

 

Har du frågor gällande denna lagändring eller söker rådgivning när det kommer till moms?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Rapportering av betalningstider

Rapportering av betalningstider

Under 2022 beslutade riksdagen om en ny lag (2022:70) gällande rapportering av betalningstider. Lagen innehåller bestämmelser om att vissa företag har skyldighet att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster. 

De verksamheter som berörs av detta är svenska företag med över 250 anställda. Dessa bolag måste rapportera information om köp av varor och tjänster som gjorts från från svenska företag som har färre än 250 anställda.

Vad innebär rapportering av betaltider? 

Företag som berörs av lagkravet ska rapportera den avtalade betalningstiden. Det vill säga den faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalas efter den avtalade betalningstiden. Du behöver redovisa uppgifterna separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda samt 50-249 anställda. Informationen du rapporterar kommer sedan att bli offentlig. 

När måste rapporteringen av betaltider vara gjord?

Lagen trädde i kraft 1 mars 2022. Senast den 30 september 2023 måste företag ha rapporterat in sina betaltider till Bolagsverket för det första året. Perioden du rapporterar för är 1 juli – 30 juni. Rapportering ska sedan att ske 1 gång per år och görs via en e-tjänst hos Bolagsverket. 

Önskar du och ditt företag rådgivning eller stöttning kring rapportering av betalningstider?

Välkommen att kontakta oss!

Lina Thuresson
Ekonomikonsult
073-525 73 97
lina.thuresson@ucsone.se

Så ansöker företag om elstöd från 30 maj 2023

Så ansöker du om elstödet för företag

Ansök om elstöd via Skatteverket

Från och med den 30 maj till den 25 september 2023 erbjuder Skatteverket möjligheten för företag att ansöka om elstöd. Efter att en ansökan har lämnats in och bedömts som komplett, kan företagen förvänta sig att få elstödet utbetalt inom bara några dagar till sitt skattekonto. För att underlätta ansökningsprocessen kan företag även välja att ansöka genom ombud. För detta krävs en särskild ombudsbehörighet som kan ansökas via Skatteverkets e-tjänst

Skatteverket betonar själva att de är väl förbereda inför ansökningsperiodens start den 30 maj och strävar efter att kunna hantera ansökningar snabbt och effektivt. De har satt upp ambitiösa mål att automatisera så mycket som möjligt, vilket kommer att påskynda processen. Vissa ansökningar kan dock kräva manuell hantering, vilket kan ta lite längre tid, men Skatteverket arbetar för att minimera sådana fall.

Hur stort blir elstödet?

Elstödet för företag varierar beroende på deras uttagspunkt inom elområde 4 eller elområde 3. Företag med uttagspunkt i elområde 4 kan förvänta sig att få 79 öre per förbrukad kilowattimme, medan företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Storleken på elstödet beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag kan som mest erhålla upp till 20 miljoner kronor i stöd. Om företaget är en del av en intressegemenskap, till exempel en koncern, kan hela intressegemenskapen tillsammans få högst 20 miljoner kronor. Inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna gäller specifika takbelopp. Dessutom påverkas det maximala stödet av om företaget eller något företag inom intressegemenskapen har mottagit vissa andra statliga stöd.

Vilka kan söka elstöd?

Här följer några av de kraven som finns för att få söka elstödet (mer detaljerad information finns i förordningen från riksdagen):

 • Elstödet är tillgängligt för företag med uttagspunkt i elområde 3 eller elområde 4.
 • Elkonsumtionen i uttagspunkten ägde rum någon gång mellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022.
 • Det finns ett giltigt elnätsavtal tecknat innan den 17 november.
 • Det finns inga skatteskulder och att alla deklarationer är inlämnade i tid. 
 • företaget måste vara godkänd för och/eller uppfylla kraven för F-skatt, alternativt vara undantaget för kravet på F-skatt.

Så får du elstödet utbetalt

För att underlätta betalningen av elstödet till företag, använder Skatteverket företagets skattekonto som utbetalningsmetod. Vi strävar efter att hantera ansökningar så snabbt som möjligt och genomföra betalningar utan dröjsmål.

Innan du ansöker om elstöd, vänligen vidta följande åtgärder:

 • Säkerställ att ditt företag har ett registrerat mottagarkonto hos Skatteverket. Du kan enkelt registrera ett konto genom att använda e-tjänsten Skattekonto.
 • Om du önskar behålla elstödet på ditt skattekonto, kan du begära en utbetalningsspärr via e-tjänsten Skattekonto. Detta gör att beloppet förblir på ditt skattekonto istället för att betalas ut.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa en smidig hantering av din ansökan och eventuella betalningar relaterade till elstödet.

Har du fler frågor angående ansökan om elstöd? Kontakta oss så hjälper vi dig direkt! 

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre Bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Allt du behöver veta om sommarens semester

Sommarsemester

Vilka bestämmelser finns gällande sommarsemester? 

Nu när våren har anlänt på riktigt, är det troligt att många av er redan har börjat planera era sommarsemestrar. Men som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka rättigheter dina anställda har, och vice versa.

För att få en tydlig förståelse för vad som gäller specifikt för din arbetsplats och dina medarbetare, behöver du själv ta reda på det. Om det inte finns några specifika regler om semester som har avtalats, till exempel genom kollektivavtal, är det semesterlagens regler som gäller. Nedan finner du de viktigaste punkterna från semesterlagen, som du bör vara medveten om.

När måste arbetsgivaren senast lämna besked om semesterns förläggning?

Om man inte kommer överens om förläggningen har arbetsgivaren den slutliga bestämmanderätten. Arbetsgivaren måste enligt huvudregeln i semesterlagen underrätta den anställde om sitt beslut senast två månader före ledighetens början. Endast om det föreligger särskilda skäl får underrättelsen lämnas senare än två månader före semestern, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.

Rätt till semesterledighet i 25 dagar, med eller utan semesterlön

Semestern tas ut under semesteråret, 1 april till 31 mars, och tjänas in under föregående tolv månader om inget annat avtalats. Oavsett om man har tjänat in till betald semester har den som anställd ändå rätt att ha semester, men då som obetald semester, om inte företaget erbjuder förskottssemester. Förskottssemester är betald semester som tas ut innan den tjänats in och genererar en skuld för den anställde till företaget. Skulden avskrivs efter 5 år eller via slutlön om man slutar innan.

Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester)

När det gäller den huvudsakliga semestern har du som anställd rätt till fyra sammanhängande veckor under perioden juni till augusti. För att säkerställa en smidig planering och för att matcha både den anställdes och arbetsgivarens behov behöver beläggningen av dessa semesterveckor bestämmas i samråd mellan er. Det innebär att ni tillsammans kommer överens om vilka veckor som passar bäst för den anställda att ta sin huvudsemester.

Rätt att spara minst fem betalda semesterdagar

Enligt semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per semesterår (1 april – 31 mars). Den anställde kan själv välja hur många av dessa man tar ut i ledighet, men endast fem betalda dagar får sparas för uttag vid ett senare tillfälle.

Rätten att avbryta en anställds semester 

Om något oförutsett händer och en anställd behöver avbryta sin semester har arbetsgivaren lagen på sin sida. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med. Om du som anställd tvingas avbryta din semester och återgår till arbetet gäller ordinarie lön och ersättningar, samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Det står inget i lag eller avtal om att man har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten av att avbryta semestern, men det finns inget som hindrar att anställd och arbetsgivare kommer överens om en sådan kompensation. Det är också viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut istället.

Vad händer om en anställd blir sjuk under semestern? 

Den anställde ska omgående meddela sin arbetsgivare att hen är sjuk och samtidigt begära att sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar utan som sjukfrånvaro. De semesterdagar den anställde skulle haft ska förläggas i ett sammanhang vid senare tillfälle, om ni inte avtalar om annat.

Söker du rådgivning eller hjälp med lönerelaterade frågor? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, Lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Vi hälsar vår nya ekonomikonsult Malin Lilja välkommen till oss!

Malin Lilja, anställd

Vem är Malin och hur ser hennes roll ut hos oss idag?

Innan Malin kom till UCS One Economy arbetade hon på en liten redovisnings- och revisionsbyrå i Norrköping i över 11 år. Hon arbetade brett med revision, bokföring, löner, bokslut, deklarationer, rådgivning m.m., men nischade de sista åren in sig mest på bokslut och hade titeln bokslutsspecialist.

Malin är en person som tycker om att lära sig nya saker, så en av hennes stora hobbyer är att samla på högskolepoäng – hon kommer under hösten att passera 700 hp. Hon började på ekonomprogrammet hösten 2007 och sedan har hon liksom aldrig slutat plugga. Ett annat stort intresse för Malin är att gå på teater och hon ser sig nästan som en inventarie på Östgötateatern i Norrköping efter alla dessa år.

Med sin breda utbildning och kunskap är vi övertygade om att Malin kommer att bidra till vårt ständiga mål att utvecklas som partner och vi ser fram emot vår tid tillsammans. Såhär beskriver hon sin inledande tid hos oss:

”Jag trivs väldigt bra på One, jag känner verkligen att jag hamnat rätt och är så glad över att vara här. Det är ett härligt gäng, jag kände mig välkommen redan från första dagen och ser stora möjligheter att utvecklas ännu mer i min yrkesroll här.”

Malin arbetar idag som redovisningskonsult och ingår i vårt affärsområde Mindre bolag, där hon arbetar med både enskilda firmor och fåmansaktiebolag. Hon kom in mitt i högsäsongen, så det har varit full fart med bokslut och deklarationer redan från start. Såhär beskriver hon själva arbetet som redovisningskonsult:

”Arbetssättet känns både modernt och strukturerat och jag tycker om att det arbetas i team och samarbetar kring kunderna. Det finns alltid någon att bolla med om jag undrar något och jag behöver inte känna sig ensam i mitt arbete.”

Vi ser fram emot din fortsatta resa tillsammans med oss på One Economy, välkommen! 

Malin Lilja
Malin Lilja
Ekonomikonsult
malin.lilja@ucsone.se

Föreslagna ändringar i K2 och K3-regelverket

K2 och K3 regeländringar

Remiss från bolagsnämnden 2023 angående K2 och K3 

Remiss från Bokföringsnämnden (BFN) avseende förslag på ändringar av vägledningar för årsredovisningar i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) samt om regler för bolag som tillämpar K3-regelverket (BFNAR 2012:1). 

Förslag på ändringar i K2-regelverket

En av de största förändringarna som föreslås är vilka företag som får redovisa enligt K2. Vissa typer av tillgångar som ett företag har kommer att medföra att man inte får tillämpa K2, exempelvis om man har en byggnad där det finns betydande värden i olika komponenter och som dessutom är de huvudsakliga tillgångarna i bolaget. Ett annat exempel är bolag som i sin redovisning har väsentliga värden för uppskjutna skatter. Det föreslås även att företag som har väsentliga transaktioner som inte direkt eller indirekt regleras i K2 regelverket inte ska få använda K2. 

Dock kommer det att finnas en nedre gräns där företag alltid får använda K2-regelverket oavsett tillgångar eller transaktioner. Denna gräns föreslås vara 3 MSEK i omsättning, 1,5 MSEK i balansomslutning samt 3 anställda. Om företaget understiger två av dessa kriterier under de senaste två räkenskapsåren får K2-regelverket alltid tillämpas. 

Vidare föreslås det att bostadsrättsföreningar inte längre ska få tillämpa K2. Detta förslag grundar sig på att den främsta tillgången är byggnaden och att det därför är särskilt viktigt att få en rättvisande bild av denna. För att uppnå det behöver man använda K3-regelverkets regler för avskrivningar och det kan därför bli att man måste redovisa enligt K3. 

Förslag på ändringar i K3-regelverket

Det föreslås inte så mycket ändringar i detta regelverk. Det är bara egentligen en förändring som innebär att företag som inte är moderföretag och som är noterade utomlands inom EU inte ska följa K3 utan istället RFR 2. 

Övriga delar i förslaget är egentligen enbart förtydligande av hur vissa regler ska tillämpas. 

 

Ännu är inget beslutat. Remisstiden går ut den 2 oktober 2023. De ändringar som blir ska då tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Snabbavveckling av aktiebolag

Snabbavveckling aktiebolag

Har du lagt ner din verksamhet? 

Om man har lagt ner sin verksamhet och vill avsluta sitt AB ska man likvidera det. Detta är en process som tar över 6 månader eftersom det först ska tas beslut om likvidation och utses en likvidator. Det ska sedan utfärdas en kallelse på okända borgenärer under 6 månader. Därefter tillkommer administrativt arbete som t.ex. slutredovisning och likvidators redogörelse, protokoll m.m. 

Det finns dock en snabbare lösning om man inte vill vänta så länge på att bli av med sitt bolag. Detta kallas snabbavveckling och innebär att man istället säljer sitt bolag till någon som har som verksamhet att mot arvode åta sig att genomföra likvidationen. 

Man skickar de senaste uppgifterna gällande bolagets redovisning (en balans- och resultatrapport) till den som ska köpa bolaget och får sedan en offert från dem vad de är villiga att betala (i offerten brukar även deras arvode ingå). Var noga med att det är en seriös aktör och att det i köpeavtalet står att man förbinder sig att likvidera bolaget och inte sälja det vidare. 

Innan man gör detta ska man dock se till att rensa balansräkningen och avsluta vissa poster. Köparen vill t.ex. inte lägga ner tid på att kräva in fordringar eller avyttra tillgångar.  

En rensad balansrapport innebär att det enda som får finnas kvar är: 

 • Pengar på banken
 • Eventuella skatteskulder/skattefordringar
 • Eventuellt kvarvarande arvode till redovisningskonsult/revisor 

Övriga poster

Om det finns kvar andra poster så behöver de tas bort. Hur det görs beror på vad det handlar om. Här kommer exempel på några poster som ibland finns kvar och vad man då gör med dem.

 • Materiella anläggningstillgångar: Dessa behöver säljas innan man kan ta över bolaget. Om det är så att tillgångarna saknar värde så kan de skrivas ner. 
 • Kundfordringar: Alla kundfordringar måste vara betalda innan man kan påbörja avvecklingen. Om det finns gamla osäkra kundfordringar som ni inte bedömer kommer bli betalda så måste de skrivas ner. 
 • Leverantörsskulder: Alla leverantörsskulder måste betalas innan man tar över aktiebolaget. 
 • Skuld till närstående: Det är inte ovanligt att det finns en skuld till någon av aktieägarna i bolaget. Dessa skulder ska betalas av innan man avvecklar bolaget. Finns det inte pengar att betala skulden så kan den göras om till ovillkorat aktieägartillskott. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Lönefrågor gällande sommarjobb

Sommarjobb Lön

Ska ni anställa sommarjobbare?  

Sommaren närmar sig och många företag är i full gång med att anställa sommarjobbare. Det finns dock en hel del att ha koll på både som arbetsgivare och anställd vid sådana typer av tillfälliga anställningar. För att underlätta har vi sammanställt lite viktig information. 

Skatt 

Den anställde kan arbeta och tjäna sin lön skattefritt förutsatt att hen inte tjänar mer än 22 208 kr. Om så är fallet ska den anställde lämna in denna blankett till arbetsgivaren och löneadministratören. Observera att i det fall denna gräns passeras så dras skatt på hela beloppet. Är man osäker på denna gräns så kan de anställde tillsammans med sin arbetsgivare försöka estimera det intjänade beloppet och istället skicka en begäran om jämkning till skatteverket. 

Semesterersättning

För kortare anställningar än tre månader har den anställde också rätt till semesterersättning. Det måste tydligt framgå både i avtalet och på lönebeskedet om denna är inkluderad i timlönen eller ligger utöver. Finns inte kollektivavtal som reglerar denna gäller semesterlagens regler med 12%. Detta ska också räknas in i intjänandet. 

Sjuklön

Sommarjobbare har rätt till sjuklön vid sjukdom om anställningen är längre än en månad och hen har varit anställd i mer än 14 dagar. 

Personalförmåner

För att personalförmåner ska vara skattefria krävs att de erbjuds all personal, här inkluderas även sommarjobbare.  

 

Åldern på den anställde avgör hur mycket denne får arbeta. 

 

13 år till 15 år 

Ungdomar som har fyllt 13 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. De får inte lov att utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. De får heller inte arbeta nattetid. För dessa löner betalas full arbetsgivaravgift, d.v.s. 31,42% 

Från 16 år 

Ungdomar som är 15 år och ska fylla 16 under kalenderåret får arbeta åtta timmar per dag. Om det krävs kan de jobba fler timmar per dag men arbetsveckan får inte överstiga 40 timmar och det ska vara minst 12 timmar mellan passen. 

För löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år (dvs för 2023 ungdomar födda 2005–2007) får arbetsgivaravgifterna sättas ned till 10,21%. Reglerna gäller löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad. 

18 och äldre 

För dessa personer gäller samma regler som för vuxna.  

Det innebär att den ordinarie arbetstiden får vara maximalt 40 timmar i veckan. Kräver arbetet mer än 40 timmar ger det rätt till övertidsersättning.  

Hjälper vi dig med lönerna idag? Tänk på att vi i så god tid som möjligt vill ha uppgifter på sommarjobbarna samt de eventuella blanketter som gäller för respektive anställd 

Hjälper vi dig inte med lönerna idag? Det skulle vi gärna göra! Men vi hjälper även till med support om du behöver. Tveka inte att höra av dig! 

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

UCS One Economy stärker partnerskapet med Prosmart

UCS One Economy stärker partnerskapet med Prosmart, en leverantör av system för material- och produktionsstyrning (MPS) samt tidredovisning. Genom samarbetet levererar vi en heltäckande lösning mot tillverkande företag inom branscher såsom trä, metall, industri och livsmedel.

Prosmart är ett webbaserat material- och produktionssystem (MPS-system) som förenklar produktionshanteringen och tidredovisningen för företagare. Systemet innehåller funktioner som skapar en översikt över produktion, materialflöde och tidsåtgång för varje projekt. Med sin skalbarhet kan Prosmart enkelt anpassas efter produktionstyp, bransch och verksamhetsstorlek. Det är dessutom utformat för att fungera sömlöst med andra system och kan enkelt integreras med exempelvis ekonomi- och logistiksystem som Visma, Fortnox, Logtrade och Sendify. Genom integrationsmöjligheten kan företagare hantera produktionsprocessen tillsammans med andra delar av verksamheten, vilket ger ett mer enhetligt och effektivt arbetsflöde.

– Vi ser stora fördelar i att utöka vårt partnerskap med UCS One Economy. Det ger oss ökade möjligheter att förmedla vad och vilka Prosmart är till tillverkande företag som vi annars hade haft svårt att få en sådan klockren ingång hos. UCS One Economy kan genom sin expertis förmedla fördelarna med Prosmarts system för material och produktionsstyrning (MPS) på ett mycket attraktivt sätt, säger Per Thellman, VD på Prosmart.

För företag med produktion och/eller tillverkning som söker en MPS-lösning eller tidredovisningssystem är partnersamarbetet mellan UCS One Economy och Prosmart till stor fördel. Tillsammans kan vi erbjuda vi en omfattande lösning för tillverkande företag som vill förbättra sin produktivitet och effektivitet.

– Vårt partnerskap med Prosmart bidrar till att våra kunder får möjlighet att ta del av vår expertis och Prosmarts system, för att därigenom kunna förbättra sin planering, produktion samt tidsanvändning. Detta tror och hoppas vi ska leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för våra kunder och deras verksamheter, säger Emmeli Orselius, Affärsområdesansvarig System, UCS One Economy.

Mer om Prosmart

Vill du veta mer om Prosmart eller önskar rådgivning kring system? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra systemtjänster!

Daniel Weinert

Daniel Weinert
Affärsutvecklare System, UCS One Economy
Telefon: 076-018 41 77
E-post: daniel.weinert@ucsone.se

UCS One Economy inleder partnersamarbete med Bitlog WMS

Partnersamarbete Bitlog WMS och UCS One Economy
En nisch som gör UCS One Economy unik som byrå är expertisen inom affärssystem och den framträdande viljan att utveckla starka samarbeten med systemleverantörer. Detta görs med målet att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för varje unik kund oavsett bransch. Genom vårt partnersamarbete med Bitlog WMS kan vi erbjuda en smidig lösning för att hjälpa e-handlare, retail och tillverkande (reservdels-)företag att göra lagerhållning till en strategisk pelare i verksamheten.

Bitlog WMS är ett molnbaserat lagerhanteringssystem (WMS-system) som både är enkelt att använda och implementera, utan att ge avkall på funktionaliteter. Systemet gör det enkelt att arbeta snabbt och kostnadseffektivt samtidigt som du får full kontroll över pick, pack, orderstatus och saldon på lagret. Bitlog WMS är skalbart efter företagets behov, från en användare upp till hundratals, med fokus på ett automatiserat arbetsflöde.

– Vi är glada över att inleda ett samarbete med UCS One Economy. Partnerskapet handlar om att nå ut till fler bolag på dagens dynamiska marknad. Tillsammans kan vi använda verklig branscherfarenhet och expertis för att hjälpa bolag att göra lagerhållning och EPR till två strategiska pelare i verksamheten, säger John Ramando, Chief Commercial Officer på Bitlog.

I samarbetet mellan Bitlog och UCS One Economy kompletteras styrkor och erfarenheter. Detta möjliggör att våra kunder kommer att kunna hantera lager och ekonomi mer effektivt, vilket i slutändan bidrar till ökad lönsamhet och tillväxt för våra kunders verksamheter. Genom att integrera Bitlog WMS med ERP-system kan våra kunder hantera både lager- och ekonomihantering i en och samma plattform, vilket sparar tid och minskar risken för felaktig hantering.

– Vi ser fram emot vårt samarbete med Bitlog med anledning av att vi strävar efter att alltid erbjuda de bästa lösningarna på marknaden. Tillsammans med Bitlog kan vi komplettera våra affärsystemslösningar med ett riktigt användarvänligt lagerhanteringssystem, vilket kommer att resultera i riktigt nöjda kunder, säger Emmeli Orselius, Affärsområdesansvarig System på UCS One Economy.


Är du intresserad av att veta mer om våra systemtjänster eller Bitlog som system?
Varmt välkommen att kontakta Daniel Weinert!
Daniel Weinert
Daniel Weinert
Affärsutvecklare System, UCS One Economy
Telefon: 076-018 41 77
E-post: daniel.weinert@ucsone.se