Corona-hjälp för företag

Vilka förändringar har Coronapandemin fört med sig för företagare?

Slopad karensdag, anstånd, permittering, korttidsarbete, omställningsstöd… Ändringarna är många. Vad innebär dem egentligen och hur går man till väga?

Nedan har vi sammanställt ett flertal förändringar och regeländringar som uppkommit för företag och verksamheter i sviterna av pandemin. Finns det punkter du saknar eller har en fråga som du vill få besvarad, välkommen att kontakta oss. Vi finns tillgängliga om du behöver stöd. 

Önskar du stöd eller någon att bolla med hur du bör hand om din verksamhet på bästa sätt?

Vi arbetar intensivt med att stötta våra kunder i rådande omständigheter kring Covid-19. Välkommen att höra av dig, antingen via formuläret nedan eller direkt till din kontaktperson hos oss.

Ställ din fråga här

Har du en fråga som rör din verksamhet? 
Välkommen att ställa den nedan.

Du kommer att bli kontaktad av en av våra erfarna konsulter.
Vi lovar kontakt inom 2 timmar (gäller helgfria vardagar kl 08-17).


Corona A-Ö

Relevant information för dig som bedriver verksamhet

A

Anstånd med skatter och avgifter

Om företaget får betalningssvårigheter finns möjlighet att ansöka om anstånd för skatt, arbetsgivaravgift och mervärdesskatt. Detta kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Regeringen har antagit ett nytt regelverk kring anstånd. Detta innebär att anstånd kan medges upp till 12 månader och maximalt med tre månaders skatt, alltså en redovisad kvartalsmoms eller tre momsredovisningar månadsvis. Redovisningsperioderna behöver infalla mellan januari – september 2020. Detta belastas med en anståndsavgift på 0,2% per månad och ränta på 1,25 % per år, de första sex månaderna betalas ingen avgift utan enbart ränta.

Regeringen har föreslagit att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Läs mer här

För bokföring

B

Bolagsstämma och föreningsstämma

Det har antagits speciella regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor. Det kan dels ske genom insamling av fullmakter inför bolagsstämman och genom poströstning trots att det ej finns inskrivet i bolagsordningen eller har angetts i kallelsen. Läs mer här

En stämma kan även hållas helt utan fysisk närvaro (trädde i kraft den 15/4 2020). Lagen syftar till att underlätta genomförandet av stämmor och minimera risken för spridning av covid-19. Den ger bolag och föreningar större möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Stämman kan även genomföras helt utan fysiskt deltagande.

Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020.

19/10 2020: Proposition att lagen ska fortsätta gälla under hela 2021.

C

D

E

F

Företrädaransvar

Skatteverket kommer inte ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, s.k. tillfälligt anstånd. 26/3 2020

Läs mer här 

Förseningsavgift Bolagsverket

Årsredovisningen (och revisionsberättelsen) måste enligt lag ges in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats på grund av Corona.

Lagstiftningen kring förseningsavgifter har inte heller ändrats med anledning av Corona utan kommer att belasta företag som lämnar in årsredovisningen för sent.

Läs mer här

Förseningsavgift Skatteverket

Företag som lämnar en deklaration för sent kan belastas med en förseningsavgift. Skatteverket kan besluta om hel eller delvis befrielse från denna om det är oskäligt att avgift tas ut med helt belopp.
Från och med September ska alla deklarationer skickas in enligt ordinarie inlämningsdatum. Den extra månas som företag i vissa fall haft på sig att deklarera från 12 mars till 31 augusti upphör.

Vissa omständigheter kommer skatteverket ta fortsatt hänsyn till. Läs mer här

G

H

Hyressänkningar

Detta stöd avsåg 1 april–30 juni 2020. Sista ansökningsdag var 31 augusti 2020.

Ett stöd har införts för att underlätta för företag med stora svårigheter på grund av Corona att få reducerade hyror. Det gäller till exempel för företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang. Staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet kan sökas i efterhand från och med den 1 juli och gäller för perioden 1 april – 30 juni 2020.

Tänk på att hyresvärden ska lägga på 25% moms och fakturera detta till sin hyresgäst.
Hyresgästen skall alltså betala för momsen.

Läs mer här

I

J

K

Karensavdrag slopat

Det slopade karensavdraget blir kvar året ut (2020). Den som är sjuk kommer att få ersättning från Försäkringskassan för första sjukdagen fram till årsskiftet.

Dessutom kommer arbetsgivare att kompenseras för den delen av sjuklönekostnaden som är utöver det normala. Det blir också möjligt att få tillfällig föräldrapenning om skolor behöver stänga.

Syftet med åtgärderna är att hindra smittspridning och minska trycket på sjukvården samtidigt som den ekonomiska tryggheten ökar.

De första 14 sjukdagarna hanteras som vanligt i företagens system och därefter får den anställde ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Läs mer

Hur ansöker jag om ersättning för karensdagen?

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt och den anställde kommer retroaktivt ansöka om ersättning från Försäkringskassan via deras e-tjänster. Egenföretagare kommer även de kompenseras.

Korttidsarbete

Syftet med korttidsarbete är att vara ett alternativ till uppsägning vid tillfällig arbetsbrist.
Arbetstiden är kortare än ordinarie arbetstid och lönen är något lägre än den ordinarie lönen.

Regeringen föreslog 9 november 2020 att korttidsarbete som blivit beviljat under 2020 ska kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader eller som längst till 30 juni 2020. Stödet är föreslaget att ligga på samma nivå jan-mars 2021 och sedan sänkas under maj-juni 2021.

Regeringen föreslog även att det ska beslutas om stödmöjligheter till kompetensutveckling under korttidsarbete.

Det finns många regler kring detta t.ex. att en anställd måste varit avlönad under tre månader innan stödet söks för denne samt att företag som lämnar aktieutdelningar ej är berättigade stöd.

Tillväxtverkets hemsida har samlat all information som företagare behöver kring korttidsarbete..

Läs mer hos Tillväxtverket

Kundförluster

Skatteverket har beslutat att tillfälligt lätta på reglerna kring kundförluster under Corona-krisen vilket gör det lättare att begära tillbaka momsen.

Läs mer

L

Lånemöjligheter

Staten har ställt ut kreditgarantier och garanterar 70% av nya lån från bankerna till företag som bedöms som livskraftiga men som drabbats ekonomiskt av Corona-krisen. Lånen har en löptid upp till tre år och sker utan räntebetalningar de första 12 månaderna.

Även Almi har fått ekonomisk förstärkning och ska ge ökade möjligheter att möta behoven hos de verksamheter som drabbats.

Läs mer hos Riksdagen

Läs mer hos Almi

Läkarintyg

Från och med 1 november 2020 ändrades reglerna om läkarintyg.

Om din första sjukdag inträffat 1 november 2020 eller senare behöver du ha läkarintyg från dag 15 när du ansöker om sjukpenning.

Om din första sjukdag inträffat före den 1 november 2020 behöver du ej ha läkarintyg förrän efter dag 21.

Detta gäller all sjukdom. Inte enbart COVID-19.

Läs mer hos Försäkringskassan

För Smittbärarpenning, se avsnittet under bokstaven S

M

N

O

Omställningsstöd för företag

Omställningsstöd är ett stöd för utgifterna av de fasta kostnaderna för företag med stor omsättningsminskning.
Ansökan för perioderna mars – juli är stängda.
Regeringen har föreslagit en förlängning av omställningsstödet för perioderna augusti-oktober samt november-december.

Enligt förslaget ska stöd beviljas företag som tappat mer än 40 % av omsättningen under augusti-oktober jämfört med samma period 2019 samt företag som tappat mer än 30% av omsättningen under november-december jämfört med samma period under 2019.
Ännu saknas beslut.

Läs mer

Ansökan här >

Omsättningsstöd enskild firma

För enskilda näringsidkare som har blivit hårt drabbade av pandemin finns nu möjlighet att söka stöd för tappad omsättning under perioden mars-juli 2020.

Stödet förutsätter att omsättningen minskat med vissa procentsatser, beroende på månad, och p g a pandemin. Omsättningsminskningen ska jämföras med samma månader 2019. För att erhålla stöd behöver omsättningen också ha uppgått till minst 200 000 kr under 2019.

Enskild näringsidkare kan få ersättning med upp till 75% av skillnaden i nettoomsättningen mellan åren. Maximalt stöd per mottagare uppgår till 120 000 kr.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2021.

Läs mer

Ansök här

P

Parkering som arbetsgivaren betalar

Anställda som väljer att ta bilen till arbetet för att minska smittspridningen får tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering. Det är under perioden 1 april till 31 december som inget förmånsvärde ska registreras.

Läs mer

Periodiseringsfonder

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag kunde i deklarationen avseende inkomståret 2019 göra en avsättning med 100 % i periodiseringsfonder istället för 30% som är det normala. Periodiseringsfonderna ska återföras senast efter 6 år och påverkar vid återförandet skatten. SGI ska ej påverkas av de skatterättsliga dispositionerna. I nuläget finns inget förslag om att detta även ska gälla för inkomståret 2020.

Läs mer

Preliminärskatt

Kom ihåg att ha preliminärskatten uppdaterad så företaget inte ligger ute med likvida medel i onödan!

Läs mer

Q

R

S

Sjuklönekostnader

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020.

För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Ersättningen betalas per automatik ut till företagets skattekonto utifrån vad som rapporterats via arbetsgivaravgifterna till Skatteverket.

Läs mer

Skattefri gåva till anställda

Företag kan i år ge en skattefri gåva till ett värde av 1000 kr till sina anställda utöver julgåvan.

Denna regel kommer i spåren av COVID-19 och gäller t.o.m. 31 december 2020. För att det ska vara giltigt ska denna gåva ges till alla anställda eller en större grupp av anställda. Om gåvans värde överskjuter 1000 kr beskattas enbart den överskjutande delen.

Läs mer

Smittbärarpenning

För att bli beviljad smittbärarpenning behöver en läkare besluta om att du inte får arbeta på grund av att du är eller kan vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom, t.ex. COVID-19. Läkarintyg krävs från dag 1.

Om du är sjuk och inte kan jobba ska du ansöka om sjukpenning, ej smittbärarpenning.

Läs mer här

T

Tillfällig föräldrapenning vid allvarlig sjukdom

Föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och behöver skyddas så de ej insjuknar i Covis-19 kan få en tillfällig ersättning av försäkringskassan om de behöver avstå från arbete.

Läs mer

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Under perioden 1 mars till 30 juni 2020 fick alla företag sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 5 300 kr per månad och anställd. Denna krisåtgärd är inget som föreslagits förlängas.

U

V

Vilande företag

Det är möjligt för företag att undantas reglerna om att en person efter en tid med a-kassa återupptar en verksamhet normalt måste vänta fem år innan ett nytt uppehåll kan göras om företaget läggs vilande vid arbetslöshet under 2020.

Läs mer

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Tips

Få full koll på kontrollbalansräkningen

I tider av ekonomisk turbulens är det extra viktigt att hålla koll på sin ekonomi. Det hjälper vi er med på One Economy med genom våra periodvisa rapporter genom UCS One Cloud – Oxceed. Vi har (automatisk) bevakning på ert egna kapital för att kunna identifiera om 50% av kapitalet riskerar att vara förbrukat. Om det inträffar meddelar vi våra kunder så att styrelsen skyndsamt kan upprätta kontrollbalansräkning. En kontrollbalansräkning måste upprättas om bolaget har skäl att misstänka att halva bolagets registrerade aktiekapital är förbrukat. Reglerna kring KBR är ett skydd för bolagets fordringsägare. Det skyddar också företagets styrelse från personligt betalningsansvar under 8 månader om kontrollbalansräkningen är korrekt upprättad.

Exempel på hur Oxceed varnar: Testbolaget AAB, 12/31/2020 1:48:08 PM – Equity is less than half of Stock capital, a inspection balance report should be established.

Vid frågor kring KBR är ni välkomna att kontakta vår rådgivningsgrupp eller er ordinarie konsult.

Ge likviditeten en knuff

Du vet väl om att det finns verktyg som hjälper dig säkerställa likviditeten och få in fakturabetalningar i tid? Där du kan vara klar med en faktura när den väl är skapad, minska din administration och slippa påminna kunder som ej betalat?

Visma financial solutions (fd Visma Collectors) arbetar med att hjälpa till så att du som företagare får betalt av dina kunder och istället kan ägna din tid åt annat. De kallar sig för “inkasso med hjärtat”, med målen att du som företagare ska få betalt för dina fakturor samtidigt som din verksamhet inte ska överskuldsättas.

Liknande lösning finns även med Fortnox fakturatjänster. Med Fortnox smarta faktureringslösningar skickas fakturan ut på ett önskat sätt, digitalt eller per post, och hanterar även eventuella påminnelser samt inkasso. När fakturan är betald registreras och bokförs den i Fortnox, allt per automatik.

Vi på UCS One Economy är både Visma och Fortnox partner och hjälper dig gärna att komma igång eller ge dig fördjupad kunskap i systemen.

Kontakta våra systemexperter.

Hantera kvitton, utlägg & reseräkningar varifrån du vill - digitalt

Ett tips så här i Covid-19-tider, när många arbetar hemifrån, är att se över och skapa nya smarta rutiner.

En effektiv och enkel lösning för att hantera företagets kvitton, utlägg och reseräkningar digitalt heter Visma Companyexpense. Allt kan göras i mobilen eller på webben. Inga papper behövs. Companyexpence finns i två varianter; Smart och Pro.

Smart – 69 kr/användare och månad

  • Automatisk tolkning av foton
  • Digital hantering av kvitton, reseräkningar och traktamenten
  • Rapportera och attestera direkt i mobilen

Pro – 89 kr/användare och månad

  • Allt från Smart
  • Elektronisk körjournal
  • Koppla företagskortet och få alla kortköp automatiskt in i programmet

Slå oss en signal så fixar vi med inställningar och uppsätt så att ni kan var igång inom kort.

Kontaktperson Alexandra Olsson