Skip to main content
Nyheter & kunskap

Starta aktiebolag och ombilda enskild firma eller handelsbolag

By 16 december, 2021december 30th, 2023No Comments

Året börjar gå mot sitt slut och för den som funderar på att överföra sin verksamhet i en enskild firma eller handelsbolag till ett aktiebolag är det hög tid att göra det. 

 

Ett aktiebolag ska bildas helst innan årsskiftet. Detta för att man inte ska tappa bort det gränsbelopp gällande lågbeskattad utdelning man får för 2022. För att få detta måste man äga aktierna vid årets ingång.
Om man inte äger aktierna vid årets ingång får man vänta till 2023 innan man får något underlag. 

Bolaget kan bildas antingen via Verksamt eller att man köper ett s.k. Lagerbolag dvs ett bolag är startat och registrerat men som inte haft någon tidigare verksamhet.  Den lägsta insatsen som man måste sätta in som aktiekapital är 25 tkr. Fördelen med Lagerbolag är att man får bolaget snabbt och att  man slipper all hantering med att upprätta dokument. Man kan börja använda bolaget redan innan registrering av uppgifter hos Bolagsverket är klara genom en Generalfullmakt från säljaren. Kostnad för detta är ca 6 – 7 tkr inklusive reg. avgifter till Bolagsverket på ca 3 – 4 tkr. Det går även att starta ett bolag genom att upprätta handlingar från grunden men detta är en långsammare och krångligare process. 

Fördelarna med aktiebolag:
– Lätt att skilja på sin egen ekonomi och företagets.
– Riskerar endast satsat kapital om företaget går omkull.
– Möjlighet till lågbeskattad utdelning.
– Bra för den som har anställda.
– Bättre skatteregler vid försäljning.
– Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön.
– Fler möjligheter till löneförmåner. Motionskort och minnesgåvor godtas endast i aktiebolag.
– Kan placera i aktier och aktiefonder.
– För vissa affärer kan det vara en fördel med bokstäverna AB sist i företagsnamnet.  

 

Ombildning av enskild firma till aktiebolag 

För den som i dagsläget bedriver sin verksamhet i en enskild firma går det att överlåta och ombilda denna till ett AB på ett bra sätt. Ett överlåtelseavtal (inkråmsavtal) ska upprättas som dokumenterar överlåtelsen. Överlåtelsen kan ske till skattemässiga värden i redovisningen och behöver inte vara marknadsvärdet. Viktigt är att det är hela verksamheten som går över. Om det bara är delar av den så måste det ske till marknadsvärde.
Viktigt är också att om AB:t förutom tillgångar tar över även skulder, så måste tillgångarna vara minst lika stora som skulderna. Är tillgångarna större får AB:t en skuld till aktieägaren, vilket är ok. Är dock skulderna större blir det en fordran på aktieägaren vilket inte är ok = förbjudet lån. Man måste då sätta in pengar själv så att tillgångar blir lika stora som skulderna.
Om tillgångarna överstiger skulderna och det blir en skuld till ägaren i AB:t så kan man reglera denna genom att AB:t tar över obeskattade reserver till så stor del att tillgångar och skulder balanserar. Det som avsatts till expansionsfond övertas av bolaget som beskattat kapital. Periodiseringsfonder övertas med samma antal år till återföring som den enskilda firman har. Om inte samtliga kan övertas så ska det göras i kronologisk ordning med den äldsta först. Ett litet obs ! för att Skatteverket kan tycka att de som inte förs över till bolaget ska återföras om de avsatta pengarna inte finns kvar i den enskilda firman. Om skulderna överstiger tillgångarna blir det i så fall en fordran på aktieägaren i aktiebolaget = förbjudet lån. Aktieägaren måste reglera detta genom att tillskjuta medel till bolaget.  

 

Ombildning av handelsbolag till aktiebolag 

När det gäller ombildning av ett handelsbolag till ett aktiebolag får man gå tillväga på ett annat sätt än när man ombildar en enskild firma. Detta på grund av att man inte får föra över tillgångar och skulder till underpris dvs bokförda värden. Överföringen måste göras till marknadsvärden för att det inte ska bli uttagsbeskattning i handelsbolaget. Det beror på att underprisreglerna inte gäller ombildning från ett handelsbolag till aktiebolag. Om man sätter ett lägre pris på tillgångarna än vad marknadsvärdet är ska skillnaden tas upp som intäkt i handelsbolaget. Sätter man ett pris som är högre än marknadsvärdet kommer ägaren av aktiebolaget att bli beskattad för mellanskillnaden i inkomstslaget tjänst dvs som lön. 

 

Lite olika metoder man kan använda vid överlåtelse

Det vanligaste sättet är att man gör en s.k. inkråmsöverlåtelse. Det innebär att man gör en försäljning av tillgångarna. För betalning  eller delbetalning av dessa kan aktiebolaget även överta skulder. Eventuella periodiseringsfonder kan också övertas av aktiebolaget som delbetalning av inkråmet  

Ett annat sätt för överlåtelse är att handelsbolagets samtliga andelar säljs till aktiebolaget. Handelsbolaget får då endast en ägare och blir då ett s.k. enmanshandelsbolag. Följden av detta blir att handelsbolaget automatiskt upplöses och kvarvarande tillgångar samt skulder utskiftas till ägaren dvs aktiebolaget. 

Ett tredje sätt är att handelsbolagets andelar apporteras till aktiebolaget. Följden av det blir den samma som när andelarna sälj till aktiebolaget enligt ovan. 

Ett fjärde sätt för överlåtelse är att handelsbolagets tillgångar och skulder (inkråmet) apporteras till aktiebolaget. Därefter kan handelsbolaget upplösas. De eventuella tillgångar och skulder som finns kvar i bolaget vid upplösningen utskiftas till ägarna. Det ska noteras att om det finns expansionsfond i handelsbolaget kan denna inte överföras direkt till aktiebolaget. Man måste då istället göra detta via enskild firma. Vid utskiftningen när handelsbolaget avslutas skiftas kvarvarande tillgångar och skulder ut till ägare. Om ägaren har en enskild firma som dessa skiftas ut till kan sedan överföringen till aktiebolaget göras via den enskilda firman. 

Moms
Om man överlåter en verksamhet helt eller en avgränsad del av verksamheten är denna momsfri. 

För mer information gällande t.ex. beskattning för ägarna i handelsbolaget, välkommen att kontakta rådgivningsgruppen hos UCS One Economy. 

OffertförfråganKontakta oss