Skip to main content
Nyheter & kunskap

Föreslagna ändringar i K2 och K3-regelverket

K2 och K3 regeländringar

Remiss från bolagsnämnden 2023 angående K2 och K3 

Remiss från Bokföringsnämnden (BFN) avseende förslag på ändringar av vägledningar för årsredovisningar i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) samt om regler för bolag som tillämpar K3-regelverket (BFNAR 2012:1). 

Förslag på ändringar i K2-regelverket

En av de största förändringarna som föreslås är vilka företag som får redovisa enligt K2. Vissa typer av tillgångar som ett företag har kommer att medföra att man inte får tillämpa K2, exempelvis om man har en byggnad där det finns betydande värden i olika komponenter och som dessutom är de huvudsakliga tillgångarna i bolaget. Ett annat exempel är bolag som i sin redovisning har väsentliga värden för uppskjutna skatter. Det föreslås även att företag som har väsentliga transaktioner som inte direkt eller indirekt regleras i K2 regelverket inte ska få använda K2. 

Dock kommer det att finnas en nedre gräns där företag alltid får använda K2-regelverket oavsett tillgångar eller transaktioner. Denna gräns föreslås vara 3 MSEK i omsättning, 1,5 MSEK i balansomslutning samt 3 anställda. Om företaget understiger två av dessa kriterier under de senaste två räkenskapsåren får K2-regelverket alltid tillämpas. 

Vidare föreslås det att bostadsrättsföreningar inte längre ska få tillämpa K2. Detta förslag grundar sig på att den främsta tillgången är byggnaden och att det därför är särskilt viktigt att få en rättvisande bild av denna. För att uppnå det behöver man använda K3-regelverkets regler för avskrivningar och det kan därför bli att man måste redovisa enligt K3. 

Förslag på ändringar i K3-regelverket

Det föreslås inte så mycket ändringar i detta regelverk. Det är bara egentligen en förändring som innebär att företag som inte är moderföretag och som är noterade utomlands inom EU inte ska följa K3 utan istället RFR 2. 

Övriga delar i förslaget är egentligen enbart förtydligande av hur vissa regler ska tillämpas. 

 

Ännu är inget beslutat. Remisstiden går ut den 2 oktober 2023. De ändringar som blir ska då tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se