Skip to main content
Nyheter & kunskap

7 tips till dig som chef inför organisationsförändring vid konjunktur

By 2 juli, 2024No Comments
Organisationsförändring
Arbetar du som företagsledare, kanske sitter i en ledningsgrupp eller annan sammansatt grupp för trendspaning eller omvärldsanalysering, behöver du arbeta efter en tydlig strategi genom förändringar för att veta hur det påverkar företaget och medarbetarna. Detta gäller både vid nedskärningar och vid expansionsbehov, beroende på vilken riktning konjunkturen tar oss.

Vi har samlat några tips som kan vara bra att tänka på då vi lever i denna föränderliga värld och hela tiden måste anpassa oss efter med- och motgångar som världsläget ger oss.

 

Så förbereder du dig – 7 tips:

 

1.  Planera för att hantera förändringarna i förväg

Gör en kartläggning av företaget. En handlingsplan. Kort beskrivet kan du se den som en affärsplan, med genomtänkta spår som affären och företagets ekonomiska hälsa, marknadstrender, kundbehov och hur det påverkar konjunkturens- och omvärldens förändringar, vilka risker möts kan mötas av, hur framtidsutsikterna ser ut samt hur ni bäst anpassar er och bemöter de utmaningar som uppstår och hur det kommuniceras ut i verksamheten.

Med det står man som företagsledning tryggare och stadigare genom svängningarna och kan lugnare bemöta medarbetarnas frågor.

Ta tid till att utveckla genomtänkta strategier för att verksamheten både ska kunna anpassas efter förändringar på marknaden och att fortsätta investera i utvecklingen för medarbetarna. Analysera din verksamhet – hur den ser ut och vilka verktyg och metoder eller andra externa hjälpmedel som eventuellt behövs.

2.  Medarbetarnas välbefinnande

Alla individer är olika och uppfattar och tar till sig information på olika vis. Viktigt som företags- eller förändringsledare är att vara extra tydlig med sin kommunikation. Luta dig mot steg i modeller och ta hjälp av verktyg genom förändringen för att omfamna medarbetarna och alla steg man går igenom under processen. Detta blir en hjälp för medarbetare och får dem alla att förstå ”varför” och på vilka sätt man behöver ta sig an en del åtgärder. Det i sin tur gör att man skapar en medvetenhet, en förståelse och att medarbetarna fortsatt kan behålla engagemang då de blir insatta i vad som händer i företaget.

En tumregel att tänka på är att – det som är självklart för mig är inte alltid självklart för andra. När man själv driver förändringen r allt självklart för att man är inne i processen på ett annat sätt, men tänk på att medarbetarna inte har samma helikopterseende. Du bör därför vara extra tydlig i din kommunikation.

Du behöver som ledare se och vara lyhörd för signaler hos dina medarbetare. Erbjud stöttning och stöd, om oro i gruppen finns, och fånga upp medarbetarna så att alla ”hinner med”. Anpassa efter bästa förmåga. I både expanderingsstadie och nedskärning kan oron finnas åt olika håll. Använd processer och tillvägagångsätt för att säkerhetsställa att förväntningarna överensstämmer. Det skapar en tydligare bild och mindre negativt ”korridorsnack”, spekulationer eller eventuella konflikter mellan medarbetare.

3.  Kommunikation och transparens

Viktigt är att du öppet och regelbundet kommunicerar med medarbetarna gällande framtidsutsikter, strategiska beslut samt det ekonomiska läget, både i med- och motgång. Gör en kommunikationsplan och håll dig strikt till den.

Håll er till planen med informationsmöten, mail eller kanske intranät men även dialog kring hur man från ledningens sida förväntar sig att medarbetarna själva tar ansvar för att ta reda på information om förändringarna.

4.  Anpassningsförmåga

Anpassa HR-strategin efter företagets specifika behov. Varje företag är unikt och kräver olika strategier för att hantera HR-frågor under konjunktursvängningar. Strategin behöver analyseras och anpassas efter företagets storlek, bransch, marknadsposition och andra faktorer som påverkar verksamheten.

Implementera metoder för att mäta och utvärdera HR-prestanda och effektivitet. Det kan inkludera att utvärdera personalomsättning, medarbetarnas engagemang och produktivitet samt effektiviteten av rekryterings- och utvecklingsprogram.

Använd insikter från mätningar och utvärderingar för att kontinuerligt förbättra HR-processer eller strategier och säkerställa att de är anpassade till företagets behov och mål.

 5.  Utveckla och behålla kompetens

Fokusera på att behålla värdefulla medarbetare genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner, möjligheter till utveckling och karriärvägar, samt en positiv och stödjande arbetsmiljö. Identifiera nyckelkompetenser för företagets framgång och se till att ha planer för att behålla och utveckla dem.

Investera i kompetensutveckling och omställningsprogram för att rusta medarbetare för nya arbetsuppgifter och riktlinjer från branschen, som kan uppstå under konjunktursvängningar.

Se till att ledare är väl förberedda för att hantera personalfrågor under konjunktursvängningar genom utbildning och stöd. Det kan inkludera att utveckla deras förmåga att kommunicera effektivt, hantera förändringarnas olika steg samt att skapa trygghet och motivation i teamet. Stöd ledare i att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö som främjar engagemang och produktivitet även under tider av osäkerhet. Erbjud mentorskap och individuell coachning då det inte alltid är lätt att göra rätt, även om man är chef och ledare.

6.  Strategisk rekrytering

Dra nytta av möjligheter som uppstår genom nedgångsperioder. Rekrytera högpresterande talanger som kanske är tillgängliga till följd av nedskärningar i andra organisationer. Fokusera på att rekrytera personer som inte bara har rätt kompetens, utan också är anpassningsbara och kan hantera förändringar och som trivs i en föränderlig värld.

Matcha erfarna medarbetare med mindre erfarna kollegor för att främja kunskapsöverföring som skapar personlig tillväxt.

 7.  Bygg en stark företagskultur

Viktigt är att bygga en stark företagskultur som främjar öppenhet, tillit och samarbete!

Satsa på att skapa starka relationer mellan medarbetarna och ledningen för att bygga en känsla av gemenskap och samhörighet. Skapa en kultur där medarbetare känner sig trygga i att dela med sig, av både det som känns jobbigt och oroligt men även idéer och förbättringsmöjligheter, där ledningen är lyhörd för behov och synpunkter. Detta är extra viktigt vid distansarbete och mer flexibla förhållanden där man inte möts varje dag. Men minst lika viktigt är att kunna anpassa efter medarbetarnas önskemål om en mer balans i vardagen mellan arbete och privatliv.

 

Genom att integrera dessa tips och strategier i HR-hanteringen kan organisationer bättre förbereda sig för och hantera svängningarna på ett sätt som främjar medarbetarnas välbefinnande, engagemang och företagets långsiktiga framgång.

Vi kan inte påverka omvärlden, men vi kan påverka vårt företag och våra medarbetares välmående!

Vill du ha stöttning i förändringsarbetet och stöd av en HR-expert? Välkommen att kontakta oss!