Skip to main content
Nyheter & kunskap

Nya regler för aktiebolag och filialer

By 4 oktober, 2022No Comments

Regeländringar för aktiebolag och filialer från den 1 Augusti 2022 

De nya reglerna gällande aktiebolag och filialer som trädde i kraft den 1 Augusti 2022 grundar sig i Bolagsrättspaketet som består av två olika EU-direktiv. Det ena direktivet gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar och träder i kraft 31 januari 2023. Det andra direktivet handlar om användning av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt.

Bestämmelserna innebär i korthet följande:

  • Registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt. 
  • Bolagsverket ska tillhandahålla mallar för registrering av aktiebolag och filialer.
  • Bolagsverket ska registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan digitalt, genom användande av mallar, kommit in. Om företaget bildats av endast fysiska personer och anmäls digitalt genom användande av mallar är tidsfristen i stället inom fem arbetsdagar. För filialer gäller att registrering ska ske inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. 
  • Aktiebolagsregistret ska innehålla uppgift om varje aktiebolags EUID (en europeisk identifieringskod). 
  • Filialregistret ska innehålla uppgifter om bland annat företrädarna i det utländska företaget. 
  • Bolagsverket ska meddela registreringsmyndigheten för det utländska företaget bakom en filial när vi registrerat filialen eller avregistrerat filialen.  
  • Bolagsverket kommer att få meddelanden när det sker ändringar i ett utländskt företag som har en filial registrerad i Sverige. Då ska Bolagsverket uppdatera uppgifterna i filialregistret och meddela filialen det. 
  • Aktiebolagsregistret ska, i förekommande fall, innehålla uppgift om att ett aktiebolag har en eller flera filialer i andra medlemsländer och Bolagsverket ska meddela den registreringsmyndighet där filialen är registrerad när det sker ändringar i aktiebolaget. 

 

Nya hållbarhetsregler inom finansmarknaden 

Under sommaren har nya hållbarhetsregler trätt i kraft på finansmarknaden. Dessa regler har föranletts dels av ändringar i vissa av Finansinspektionens (FI) föreskrifter och dels av EU-förordningar. Syftet är att för företag inom finansmarknaden, t.ex. vid rådgivning, ska beakta och underlätta för de kunder som vill investera hållbart. 

Vill du veta mer om detta så finns information på Finansinspektionens hemsida. https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/nya-hallbarhetsregler-har-tratt-i-kraft/ 

 

Nytt ställningstagande om momsplikt för samfällighetsföreningar

Tidigare har inte samfällighetsföreningar ansetts vara skattskyldiga för moms så länge som det avser betalningar från medlemmar och det gäller samfällighetens gemensamma behov. Det kan t.ex. avse gemensam väg, parkeringsplatser och garage, men även vatten- och avloppsanläggningar. Under våren 2022 kom det dock ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Till skillnad från tidigare anser man nu att man normalt ska ta ut moms i de ersättningar medlemmarna betalar. 

Skatteverket motiverar sin nya inställning med att det finns ett direkt samband med vad samfällighetsföreningen tillhandahåller och medlemmarnas betalning. Dessutom är samfällighetsföreningarna separata juridiska personer. Skatteverket menar att det saknar betydelse om det gäller varor eller tjänster samt om det är i vinstsyfte eller ej. Det saknar också betydelse om det finns ett anläggningsbeslut som ligger till grund för hur kostnaderna fördelas mellan medlemmarna. 

 

Vill du veta mer om hur dessa ändringar påverkar ditt företag? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag/Ekonomikonsult
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se