Skip to main content
Nyheter & kunskap

Regeringens budgetproposition för 2022

By 25 oktober, 2021november 1st, 2021No Comments
Budgetproposition

Höstbudgeten som presenterades den 20 september.

Mycket debatt återstår då oppositionen inte är odelat positiv till alla delar om hur pengarna ska fördelas och användas. Men det är ju ändå bra att veta vad som kan vara på gång.

Vi har inget exakt datum för när beslut ska vara fattade men det brukar vara innan riksdagen stänger i början av december.

Vi vill lyfta några delar i budgeten som vi tror är intressanta för de flesta av er läsare.

 

 • Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
  Skattereduktionen för förvärvsinkomster såsom lön, pension och socialförsäkringsförmåner bör förstärkas och som huvudregel göras med 2 820 kronor per person och år. För personer som har en fastställd förvärvsinkomst mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor bör skattereduktionen i stället uppgå till 1,41 procent av skillnaden mellan den fastställda förvärvsinkomsten och 65 000 kronor. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.
 • Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
  Skattereduktionen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning bör förstärkas.
  Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på sjukersättning och aktivitetsersättning som betalas ut efter den 31 december 2021.
 • En skattelättnad för avgiften till en arbetslöshetskassa bör införas
  Skattelättnaden bör ges genom en skattereduktion med 25 procent av den avgift som betalats under året. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Skattelättnad för cykelförmån
  En skattelättnad bör införas för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk. Max för skattefri förmån 3 000 kr/år. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på förmån som lämnas efter den 31 december 2021.
 • Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
  Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar bör ändras. Det bör ske genom att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet.
 • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
  Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag bör förenklas. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som har utförts efter den 31 december 2021.
 • Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
  Reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall bör utvidgas och förenklas. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på personaloption som förvärvas efter den 31 december 2021.
 • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022
  Den pågående tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år bör förstärkas under juni, juli och augusti 2022. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under dessa månader ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2022.
 • Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
  Det bör införas en skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.
 • En moderniserad källskatt på utdelningar till utländska personer
  Det bör införas en ny lag om källskatt på utdelning. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt den 1 januari 2024. Förslaget bör tillämpas första gången på utdelningar där utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2023.
 • Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
  Det bör införas en särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021.
 • Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
  Den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut bör sänkas från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut bör sänkas från 130 till 125 gram per kilometer. Detta innebär att för bensin- och dieseldrivna lätta fordon blir koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången summan av: 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 75 gram och upp till och med 125 gram och – 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 125 gram. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juni 2022.
 • BNP-indexering av avfallsförbränningsskatten
  Skatten på avfallsförbränning bör förutom den årliga omräkningen med hänsyn till konsumentprisindex (KPI) även räknas om med beaktande av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till KPI-utvecklingen. Denna åtgärd bör kunna träda i kraft senast den 1 november 2022 för att kunna tillämpas från och med den 1 januari 2023.
 • BNP-indexering av skatten på kemikalier i viss elektronik
  Skatten på kemikalier i viss elektronik bör förutom den årliga omräkningen med hänsyn till KPI även räknas om med beaktande av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till KPI-utvecklingen. Denna åtgärd bör kunna träda i kraft senast den 1 november 2022 för att kunna tillämpas från och med den 1 januari 2023.
 • Avskaffad reklamskatt
  Reklamskatten bör avskaffas från och med den 1 januari 2022.
 • Höjd skatt på alkohol
  Alkoholskatten bör höjas från och med den 1 januari 2024.
 • Höjd skatt på tobak
  Tobaksskatten bör höjas från och med den 1 januari 2024.
 • En skatt på kemikalier i kläder och skor införs inte
 • Mervärdesskatteundantag för vissa inköp av EU-organ med anledning av covid-19
  Det bör införas undantag från och i vissa fall rätt till återbetalning av mervärdesskatt vid inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ i syfte att hantera covid-19. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas från och med den 1 januari 2021.
 • Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt
  Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt bör höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
  Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bör sänkas från 12 procent till 6 procent. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar
  Det bör införas en möjlighet till avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar.

Källa: Regeringskansliets gemensamma webbplats (regeringen.se)