Skip to main content
Nyheter & kunskap

Så undviker du enkättrötthet hos medarbetarna

By 1 november, 2023No Comments
enkättrötthet

Som vi tidigare i höstas konstaterade är pulsmätningar en stigande trend för att löpande mäta medarbetares välmående och engagemang i organisationen. Detta som ett komplement till mer traditionella medarbetarundersökningar som ofta genomförs årligen. Att skicka ut en enkät är enkelt, oavsett om den är kort och med täta mellanrum, eller mer omfattande en gång om året. Desto svårare är det att säkerställa att syftet med verktyget uppfylls och att undvika enkättrötthet hos medarbetarna. 

Vad krävs för minskad enkättrötthet?

Sedan mitten av 1900-talet har ledningens intresse för medarbetarna, i andra termer än som humankapital, ökat. Medarbetarundersökningar har därför blivit ett vedertaget verktyg för att analysera organisationers styrkor och svagheter utifrån medarbetarnas perspektiv, öka kommunikationen mellan medarbetare och ledning samt bidra till organisationsutveckling. Medarbetarna är oftast de som har störst förståelse för organisationen och hur den funkar.  

För att en organisation framgångsrikt ska kunna lyckas med medarbetarundersökningar, krävs det att en uppföljning av resultatet sker. Denna uppgift är oftast ålagd ledningsgruppen som analyserar och formulerar en handlingsplan varav chefen förmedlar detta vidare till medarbetaren på golvet. Det är dock sällan som detta sker i praktiken. Att enkäter skickas ut för ofta eller att de inte följs upp väcker frustration och känslan av att det är “ännu en enkät” att besvara. Detta kan leda till att medarbetare inte tar enkäten på allvar eller helt enkelt väljer att inte svara alls, vilket då genererar missvisande resultat.  

Genomförs medarbetarundersökningen på rätt sätt, är det ett bra verktyg för att skapa medarbetarengagemang och organisationsutveckling på samma gång!     

4 steg för att undvika enkättrötthet hos medarbetarna

  • Analysera och utvärdera er nuvarande situation. Vad använder ni för metod? Är medarbetarna engagerade i frågorna? Behöver frekvensen öka eller minska?   

  • Hantera resultatet: Gör en egen eller ta hjälp för att skapa en sammanfattning av resultatet. Vilka styrkor och svagheter framkommer? Skiljer det sig mellan olika avdelningar och grupper? När analysen är genomförd är det viktigt att skapa en handlingsplan för att kunna åtgärda problem och fortsätta med framgångsrika koncept.  
  • Redovisa resultatet: Glöm inte bort att sedan visa resultatet för medarbetarna och prata om handlingsplanen för att engagera medarbetarna i förbättringsarbetet. Skapa gärna utrymme för samtal för att få mer information kring specifika områden eller reda ut frågetecken.  
  • Följ upp: För att faktiskt kunna visa på att handlingsplanen ger effekt behöver resultatet följas upp. Sker förbättringar och är medarbetarna fortfarande engagerade i arbetet? Behöver något ändras?  

Sammanfattningsvis så kan pulsmätningar beskrivas som en stigande trend och som ett komplement till de traditionella årliga medarbetarundersökningarna. Denna utveckling har sitt ursprung i att se medarbetare inte bara som humankapital utan som nyckelspelare i att analysera organisationens styrkor och svagheter, förbättra kommunikationen mellan medarbetare och ledning, och främja organisationsutveckling.

Utmaningarna inkluderar ofta bristande uppföljning av resultaten, vilket kan leda till enkättrötthet och missvisande resultat. Men när medarbetarundersökningar genomförs korrekt, kan de vara kraftfulla verktyg för att skapa medarbetarengagemang och organisationsutveckling samtidigt.

För att undvika enkättrötthet och säkerställa effektivitet föreslås fyra nyckelsteg: analys och utvärdering av nuvarande situation, hantering av resultat, redovisning av resultaten för medarbetarna, och kontinuerlig uppföljning. På så sätt kan medarbetarundersökningar bli ett värdefullt inslag i att stärka er organisation och öka engagemanget bland era medarbetare.

Vill du veta mer om enkättrötthet och hur vi kan hjälpa din organisation att hantera detta? Hör gärna av dig till oss!


Philip Malm - HR supoort

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Telefon: 070-812 37 63
E-post: philip.malm@ucsone.se