Skip to main content
Nyheter & kunskap

Snabbavveckling av aktiebolag

Snabbavveckling aktiebolag

Har du lagt ner din verksamhet? 

Om man har lagt ner sin verksamhet och vill avsluta sitt AB ska man likvidera det. Detta är en process som tar över 6 månader eftersom det först ska tas beslut om likvidation och utses en likvidator. Det ska sedan utfärdas en kallelse på okända borgenärer under 6 månader. Därefter tillkommer administrativt arbete som t.ex. slutredovisning och likvidators redogörelse, protokoll m.m. 

Det finns dock en snabbare lösning om man inte vill vänta så länge på att bli av med sitt bolag. Detta kallas snabbavveckling och innebär att man istället säljer sitt bolag till någon som har som verksamhet att mot arvode åta sig att genomföra likvidationen. 

Man skickar de senaste uppgifterna gällande bolagets redovisning (en balans- och resultatrapport) till den som ska köpa bolaget och får sedan en offert från dem vad de är villiga att betala (i offerten brukar även deras arvode ingå). Var noga med att det är en seriös aktör och att det i köpeavtalet står att man förbinder sig att likvidera bolaget och inte sälja det vidare. 

Innan man gör detta ska man dock se till att rensa balansräkningen och avsluta vissa poster. Köparen vill t.ex. inte lägga ner tid på att kräva in fordringar eller avyttra tillgångar.  

En rensad balansrapport innebär att det enda som får finnas kvar är: 

  • Pengar på banken
  • Eventuella skatteskulder/skattefordringar
  • Eventuellt kvarvarande arvode till redovisningskonsult/revisor 

Övriga poster

Om det finns kvar andra poster så behöver de tas bort. Hur det görs beror på vad det handlar om. Här kommer exempel på några poster som ibland finns kvar och vad man då gör med dem.

  • Materiella anläggningstillgångar: Dessa behöver säljas innan man kan ta över bolaget. Om det är så att tillgångarna saknar värde så kan de skrivas ner. 
  • Kundfordringar: Alla kundfordringar måste vara betalda innan man kan påbörja avvecklingen. Om det finns gamla osäkra kundfordringar som ni inte bedömer kommer bli betalda så måste de skrivas ner. 
  • Leverantörsskulder: Alla leverantörsskulder måste betalas innan man tar över aktiebolaget. 
  • Skuld till närstående: Det är inte ovanligt att det finns en skuld till någon av aktieägarna i bolaget. Dessa skulder ska betalas av innan man avvecklar bolaget. Finns det inte pengar att betala skulden så kan den göras om till ovillkorat aktieägartillskott. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se