Skip to main content
Nyheter & kunskap

Viktiga insikter att ta med sig in i 2023

By 20 december, 2022No Comments
Att tänka på som företagare

Utdelning i FÅAB och personalkostnader 

Om man tänker starta ett aktiebolag kan det vara en fördel att göra detta innan årsskiftet med tanke på de utdelningsregler som gäller för Fåmansföretag (FÅAB) och där andelarna är kvalificerade. För att få det schablonmässigt lågbeskattade utdelningsunderlag, som gör att man kan ta utdelning med 20% skatt, måste man äga aktierna vid ingången av 2023. Äger man dem inte den 1 januari så går man miste om detta. Det lågbeskattade schablonbeloppet för 2023 är 195 250 kr = 2,75 Inkomstbasbelopp (IBB).

Den som redan har ett FÅAB bör även tänka på vilken lön man tar under 2022. Den styr nämligen om du kan utnyttja reglerna för beräkning lönebaserat utdelningsutrymme med 20% skatt, om man har kvalificerade andelar. Om det är endast man själv som är anställd går gränsen för löneuttag 2022 vid 448 422 kr. 

Om man har flera anställda måste ägaren eller närstående ha ett visst eget löneuttag (spärrlön) för att få använda lönerna vid beräkningen. Den egna eller närståendes lön ska uppgå till minst 6 IBB + 5% av den totala lönesumman (inkl. ägare) i bolaget. Det är endast kontant bruttolön och inte ev. förmåner som ska vara med i underlaget. Har man fått statligt stöd för löner ska detta också räknas bort. Om man fått ersättning för höga sjuklönekostnader ska denna, exkl. den del man fått för arbetsgivaravgifter, räknas bort från löneunderlaget. 

Om man är ensam ägare i bolaget kan man beräkna sin spärrlön genom att ta 6 IBB + 5 % av lönerna exkl. ägare 2022 / 0,95.  

Skulle man tagit en något för låg lön kan detta problem eventuellt detta lösas genom en s.k. omvänd löneväxling. Om man har en förmån (t.ex. bilförmån) är att man kan ersätta detta med ett nettolöneavdrag och att man då höjer bruttolönen med hela förmånens värde istället. 

Notera att det kan vara förmånligt att ta lön upp till brytpunkten innan kapitalbeskattad utdelning tas ut. Om man inte tagit ut lön upp till brytpunkten bör man göra detta om man kan. Brytpunkten är för inkomståret 2022 är 554 900 kr (personer över 65 år 619 tkr). Tar man ut lön över brytpunkten innebär det att man även börjar betala statlig skatt med 20%. Man kan även ta ut lön upp till gränsen för pensionsgrundande inkomst (PGI) som för 2022 är 572 970 kr. Visserligen får man betala den statliga skatten på mellanskillnaden men det kan ändå vara lönsamt på sikt då man får ett högre pensionsunderlag. 

Kommer lönen att hamna över brytpunkten kan det vara fördelaktigt att skjuta på utbetalningen till nästa år. Detta för att gränsen för brytpunkten höjs upp till 613 900 kr för 2023 (ca 51 200 kr/månad). Även grundavdraget och jobbskatteavdraget kommer att höjas mer än på många decennier under 2023. (Höjningen sjukersättning, garantipension och föräldrapenning). 

Pensionsavsättningar. Om det finns utrymme för extra tjänstepensionsavsättningar kan man reservera för dessa och göra en utfästelse för det. OBS! Betalningen av pensionspremien måste göras innan Inkomstdeklarationen för bolaget gällande beskattningsåret lämnas till Skatteverket. 

Julgåvor till anställda till ett värde om max 500 kr inkl. moms per anställd.

Övrigt att tänka på 

Om resultatet är bra och man vill minska årets skattekostnad så finns det vissa åtgärder man kan göra under räkenskaps/beskattningsåret. 

Förbrukningsinventarier 
Om man har planerat att köpa förbrukningsinventarier som är direkt avdragsgilla, dvs inköp understigande 24 150 kr exkl. moms för 2022, så kan detta göras innan årsskiftet. 

Inventarier 
Även om man planerat att göra några större inventarieinköp så kan detta göras innan årsskiftet, speciellt om man kan finansiera det utan räntebärande krediter. Det som påverkar det skattemässiga resultatet är ju dock i detta fall enbart de skattemässiga avskrivningar man får göra under beskattningsåret. 

Om man har inventarier som anskaffats under 2021 och som man planerat att sälja bör man vänta med detta till efter årsskiftet. Detta på grund av att man då kan få den skattereduktion på inventarieinköp som är beslutat. Observera att det finns begränsningar i vilken typ av inventarier som köpts. Reduktionen uppgår till 3,9 % av anskaffningsutgiften. 

Periodiseringsfond 
Resultatet kan tillfälligt minskas med avsättning av periodiseringsfond. Detta är ingen permanent nedsättning utan avsättningen måste återföras till beskattning. Fördelen är ju ändå att men får en skattekredit samt för de företag där resultatet varierar mycket år från år, får en jämnare skattebelastning. Avsättning kan göras med 25% av resultatet före skatt (justerat med ej skattepliktiga- och ej avdragsgilla kostnader). 

Enskild firma och handelsbolag 
Om du börjar närma dig pensionsåldern och har en enskild firma eller handelsbolag kan det vara förmånligt att utnyttja reglerna om avsättning till periodiseringsfond (och även expansionsfond). Fördelen med detta är att egenavgifterna blir lägre från och med det år man fyller 66 (från 2023 är det 67 år). Detta gäller även för den som under hela inkomståret tagit ut hel ålderspension. 

Något som även påverkar är att man får högre grundavdrag och jobbskatteavdrag som ålderspensionär. För grundavdraget är det fram till 2022 från 66 år och från 2023 är det 67 år. Jobbskatteavdraget påverkas inte utan är fortsatt från 66 år. 

Utnyttja om möjligt reglerna för räntefördelning. Positiv räntefördelning beskattas med 30% (dock är inte detta pensions- eller sjukpenninggrundande). 

Privatpersoner 
Fördela ränteavdragen så att den make som har störst nytta utav dem redovisar dem i sin deklaration. OBS! Man måste stå som låntagare och faktiskt ha betalat räntan på de lån där man omfördelar räntan. En make med låg inkomst och låg skatt kanske inte kan utnyttja skattereduktionen på nettoränteavdraget (inkomstränta – skuldränta) 

För mindre företag kan man få ett s.k. Investeraravdrag för förvärv av aktier via nybildning eller nyemission. För att få avdraget är det viktigt att man själv eller någon närstående inte redan varit delägare i bolaget. 

Behöver du rådgivning inför årets slut?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se