Skip to main content
Nyheter & kunskap

Nyckeltal som tydliggör företagets ekonomiska situation

By 27 oktober, 2022december 30th, 2023No Comments

Hur ekonomer kan använda sig av diverse nyckeltal

Ett område som är extra användbart för ekonomer är nyckeltal. Med nyckeltal kan man på ett effektivt sätt ta reda på hur ett företag mår rent ekonomiskt och är ett mycket bra komplement till informationen i resultat- och balansräkningen, samt  budgetuppföljningen. Utöver det så används dessa nyckeltal när man jämför andra företags/konkurrenters ekonomiska situation. I och med att man ställer olika belopp i resultat och balansräkning i förhållande till varandra går det även att jämföra företag av olika storlek.

Nedan går vi igenom några av de mest användbara nyckeltalen. Hur väsentligt varje nyckeltal är beror naturligtvis på branschen man verkar i.

Avkastning på totalt kapital

Kallas även Tillgångars avkastning och är kanske ett av de viktigaste nyckeltalen, då detta mäter hur effektivt bolagets tillgångar används för att generera vinst. Beräkningen ställer företagets resultat efter avskrivning och eventuella finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen:

Tillgångars avkastning i % = (Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter / Balansomslutning) x 100.

Avkastning på eget kapital

Detta nyckeltal visar den procentuella ökningen av ägarnas egna satsning i bolaget. Detta beräknas genom att ställa nettoresultatet i förhållande till justerat eget kapital. Nettoresultatet är förtegets resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Justerat eget kapital avser get kapital + 79,4% av de obeskattade reservarna man eventuellt har (20,6% av de obeskattade reserverna är latent skatt och ska därför inte tas med). 

Avkastning på eget kapital = Nettoresultat / Justerat eget kapital x 100

Soliditet

Med soliditeten mäter man hur företaget har kunnat finansiera sin verksamhet utan att behöva ta lån. Detta beräknas genom att ställa justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning. Soliditeten ökar således vid positivt resultat, vid amortering av lån och vid ökning av aktiekapital via nyemission. Den minskar då på motsvarande sätt vid negativt resultat, upptagande av lån samt vid minskning av eget kapital (utdelning). Soliditeten mäter på så sätt hur ett företag skulle klara av betalningsstörningar i verksamheten. 

Soliditet i % = (Justerat eget kapital/ Balansomslutning) x 100

Lageromsättningshastighet

För de företag som har varulager är det viktigt att hålla koll på lageromsättningshastighet. Det mäter hur mycket varor som passerar lagret under en given tidsperiod. Ju högre lageromsättning man har desto effektivare utnyttjar man lagret. 

Lageromsättningshastighet = Kostnad sålda varor / genomsnittligt lagervärde under en given tidsperiod t.ex. ett räkenskapsår.

 

Ytterligare nyckeltal som är bra att känna till

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar – varulager / Kortfristiga skulder x 100

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder x 100

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / nettoomsättning. 

Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad. Kan även kombineras med att man tar täckningsbidraget / antal anställda. 

Skuldsättningsgrad = Justerade skulder / Justerat eget kapital

Vi hjälper dig med ditt företags ekonomi!

Behöver du ha extern hjälp med ditt företags ekonomi? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!

Lena Lindqvist anställd UCS
Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se